Skip to content
Home » Kutse andja avalikul konkursil osalemise juhend

Kutse andja avalikul konkursil osalemise juhend

Taustateave

Kutse andjana tegutsemise õiguse taotleja on vastava kutsetegevuse valdkonnaga vahetult seotud ja aktiivselt tegutsev ning registreeritud
• töötajate, tööandjate, kutse- või erialaühendus,
• juriidiline isik,
• riigiasutus.

Konkursi väljakuulutamise põhjused

• Tegutseva kutse andja (KA) volituste lõppemiseni on jäänud vähem kui aasta.
• Vastaval kutsel, kutsetasemel, kutsealal või vastavas kutsetegevuse valdkonnas ei ole KA-d.
• Vastaval kutsealal või kutsetegevuse valdkonnas on KA, aga tal ei ole õigust anda kõikide vastava kutseala või kutsetegevuse valdkonna kutseid.
• Vastaval kutsealal või kutsetegevuse valdkonnas on KA, aga ta ei soovi kõiki vastava kutseala või kutsetegevuse valdkonna kutseid anda.
• KA soovib lõpetada tegutsemise KA-na.
• KA ei täida oma ülesandeid.
• KA kutse andmise õigus on kehtetuks tunnistatud.
• Välja on kuulutatud KA pankrot.
• Algatatud on KA lõpetamine.

Konkursiteate avaldamine

Konkursiteade on leitav
• täies mahus Kutsekoja veebilehel;
• lühendatult Ametlikes Teadaannetes (www.ametlikudteadaanded.ee) – konkursiteates märgitakse kutse, kutseala või kutsetegevuse valdkond, milles KA-na tegutsemise õigus antakse ja KA-na tegutsemise õiguse periood, konkursil osalemise taotluse esitamise tähtaeg, koht ja viis ning viide Kutsekoja veebilehele, kus on avaldatud kogu konkursiteate sisu;
• võimalusel ka teadaolevate vastava kutsetegevusega seotud teabekanalite kaudu.

Avalikul konkursil osalemiseks

1. Koosta ja esita vajalikud dokumendid.

Koosta taotlus, sealhulgas ka:

• eneseanalüüs;
• kinnitus kutse andmise korraldamiseks vajalike vahendite ja võimaluste kohta (kutse- ja hindamiskomisjoni tegevuseks vajalike ruumide, sisustuse jm vara olemasolu või nende kasutamise võimalus);
• andmed kutse andmisega seotud dokumentide töötlemise ja säilitamise võimaluse kohta (kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega);
• kutse andmisega seotud tegevuse korraldamiseks määratud isiku nimi ja kontaktandmed;
• kutse andmise korraldamise üldine tegevuskava järgmise 5 aasta kohta.

Esita konkursil osalejale esitatavatele tingimustele vastavust tõendavad dokumendid:

a) põhikiri või põhimäärus,
b) viimase majandusaasta kinnitatud aruanne,
c) Maksu- ja Tolliameti tõend ajatamata maksuvõlgnevuste puudumise kohta,
d) kutse andmise kord,
e) kutse andmise ja taastõendamise tasu kalkulatsioon,
f) kutseõppe tasemeõppe õpilase kutseeksami läbiviimisega seotud kulude kalkulatsioon või kutse andmise kulude kalkulatsioon, kui sama eksamit korraldatakse nii kutseõppe lõpetajatele kui töömaailma taotlejatele,
g) institutsioonide ja isikute nõusolek kutsekomisjoni töös osalemiseks.

Esita väljavõte kutsekomisjoni protokollist kutse andmise korra ja kalkulatsiooni kooskõlastamise kohta.

Esita kutseala või kutsetegevuse valdkonna eripärast tulenevad täiendavad dokumendid, kui kutsenõukogu on otsustanud nende esitamise vajaduse ja need on nimetatud avaliku konkursi teates.

Esita taotlus ja dokumendid Kutsekojale
• eelistatult elektroonilisel kujul ja digitaalallkirjastatult (aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee) või
• paberkandjal (aadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn), kuid koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonilisel kujul. Konkursil osalejal on õigus igal ajal taotlus tagasi võtta. Konkursil osalejal on õigus taotluses muudatusi teha kuni taotluste esitamise tähtaja saabumiseni.

2. Oota konkursi tulemust

Kutsekoda vaatab tähtaegselt saabunud taotlused ja dokumendid läbi 10 tööpäeva jooksul ning teavitab konkursil osalejat 3 tööpäeva jooksul taotluse ja dokumentide edastamisest kutsenõukogule või taotluse rahuldamata jätmisest puuduste tõttu esitatud dokumentides.

Konkursi võitja otsustamiseks on kutsenõukogul aega 2 kuud arvates konkursil osalemise taotluste esitamise tähtajast või taotluste hindamiseks moodustatud ekspertkomisjoni kaasamisel 3 kuud arvates konkursil osalemise taotluste esitamise tähtajast.

Kutsenõukogu otsuse tegemisest 3 tööpäeva jooksul saadab Kutsekoda kõikidele konkursil osalenutele teate konkursi võitja kohta.

Konkursi võitja kantakse KA-na kutseregistrisse konkursiteates märgitud perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks. Kutseregistrisse kandmisel märgitakse kutsestandarditest tulenevad kutsed ja kutsetasemed, mille suhtes on KA-l õigus kutseid anda.

Isikul, kes leiab, et tema õigusi on konkursi korraldamisel rikutud või vabadusi piiratud, on õigus konkursi korraldamist vaidlustada halduskohtus halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras või esitades kutseasutuse kaudu vaide haridus- ja teadusministrile haldusmenetluse seadusega sätestatud korras.

Skip to content