Skip to content
Home » SA Kutsekoda

SA Kutsekoda

 • Kutsekoda on erapooletu koostööplatvorm, kes selgitab välja, milliseid oskusi ja ameteid on vaja täna ja tulevikus.
 • Kutsekoda töötab igapäevaselt selle nimel, et tööturu tulevikuvajadused jõuaks õppesse ning tooks kaasa tegelikke muutusi.
 • OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse uuringud ning kutsestandardid aitavad inimestel teha tarku karjäärivalikuid. Kutsetunnistused aitavad valida oskajaid meistreid
 • OSKA uuringud aitavad kujundada tulevikku vaatavat töö- ja hariduspoliitikat.

Kutsekoda loodi 2001. aasta augustis, et jätkata Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt 1997. aastal alustatud kutsesüsteemi loomist. 

Kutsekoja asutajateks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon TALO, Eesti Ametiühingute Keskliit ning Eesti Vabariik. Eesti Vabariigi nimel täidab Kutsekoja asutajaõigusi Haridus- ja Teadusministeerium. 

Kutsekoja nõukokku kuulub lisaks asutajatele ka Sotsiaalministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja. Kutsekoda tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel.

Kutsekoda tegutseb vastavalt kutseseadusele

Kutsekoda korraldab kutsestandardite koostamist, koordineerib kutseeksamite korraldamist ning analüüsib Eesti tööjõu ja oskuste tulevikuvajadust. Selleks pakub Kutsekoda koostöökeskkonda tööandjatele, spetsialistidele ja koolitajatele.

Kutsekoja tegevuse eesmärgid

 • Ühtse ja korrastatud kutsesüsteemi loomisele ja arendamisele kaasaaitamine.
 • Eesti töötajate kvalifikatsiooni võrreldavuse ja teiste riikide poolt tunnustamise saavutamiseks eelduste loomine.
 • Tõenduspõhiste haridus-, töö- ja rändepoliitiliste otsuste tegemisele kaasa aitamine.

Nende eesmärkide saavutamiseks Kutsekoda:

 • arendab ja rakendab kutsesüsteemi;
 • korraldab ja koordineerib kutsenõukogude tegevust ning kutsenõukogude vahelist koostööd;
 • korraldab kutsestandardite väljatöötamist ja kutse andjate avalikke konkursse;
 • korraldab järelevalvet kutse andjate kutse andmise tegevuse üle;
 • peab volitatud töötlejana riiklikku kutseregistrit;
 • korraldab kutsesüsteemi teemal nõustamisi ja koolitusi;
 • tutvustab Eesti kutsesüsteemi nii riigi sees kui rahvusvaheliselt, luues eeldused kutsete vastastikuseks võrdlemiseks;
 • analüüsib Eesti majanduse arenguks vajalikku oskuste ja tööjõu vajadust ning koostab prognoose;
 • korraldab OSKA koordinatsioonikogu ja eksperdikogude tööd;
 • täidab muid kutseseaduses ja halduslepingus sätestatud ülesandeid.

Alates 1. maist 2005 töötab Kutsekoja juures Europassi Keskus ja EQF-i rakendamise koordinatsioonikeskus (NCP).

Kutsekoda kureerib ka Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonda EPALE.

Skip to content