Skip to content
Home » Kutsetunnistuse taotlemine

Kutsetunnistuse taotlemine

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised. Lisaks vaata, millistel tingimustel katab Töötukassa kutseeksami kulud.

Sammud kutsetunnistuse saamiseks

1. samm: eneseanalüüs ja kutsestandardiga tutvumine

Uuri välja, kas sind huvitava kutse jaoks on välja töötatud kutsestandard. Kutsestandarditega saab tutvuda kutseregistris.

Tutvu kutsestandardiga ja tee endale selgeks, millised teadmised-oskused on sul olemas ja mida peaksid veel juurde õppima. Alustada tuleks eneseanalüüsist ja eesmärkide seadmisest: millised teadmised ja oskused on omandatud ning kuidas need kattuvad kutseoskusnõuetega.

Tutvu põhjalikult kutsestandardiga, mille alusel soovid kutsetunnistust taotleda ja vaata, kas varasemate õpingute või töökogemuse käigus õpitu võiks sinna sobida.

2. samm: kutse andmise protsessi ja reeglitega tutvumine

Kõige paremaks nõustajaks on kutse andja ja tema juures tegutsev kutsekomisjon. Otsi Kutsekoja leheküljelt üles kutse andjad ja tee kindlaks, kas sinu kutsealal on kutse andmist alustatud. Kui on, siis mine kutse andja kodulehele ja loe hoolega läbi kogu kutse andmist puudutav info.

Info täpsustamiseks võid kutse andjale helistada või kohale minna.

Edasi toimi vastavalt kutse andja poolt kehtestatud korrale. Täida avaldus, komplekteeri vajalikud dokumendid ning esita õigeaegselt kutse andjale.

3. samm: taotluse hindamine ja kutseeksam

Kutseoskuste hindamine toimub eri kutsete puhul erinevalt. Sinu oskuste ja teadmiste hindamiseks võib kutse andja kasutada järgmisi meetodeid:

  • portfoolio ehk õpi- või töömapp,
  • intervjuu,
  • tööandja iseloomustus ja tööülesannete kirjeldus,
  • töökohal jälgimine,
  • täiend- või lisakoolituse tunnistus,
  • kutseeksam
    jm.

Lõpliku otsuse kutse andmise kohta teeb kutsekomisjon.

4. samm: otsus ja tagasiside

Positiivse tulemuse korral antakse sulle kutsetunnistus, mis tõendab, et sinu oskused ja teadmised vastavad sinu pool taotletud kutsele.

Iga otsuse (nii negatiivse kui ka positiivse) korral on taotlejal õigus saada tagasisidet ja infot otsuse kohta.

Mitterahuldava otsuse puhul on taotlejal õigus otsus vaidlustada. Apelleerimise kord on kindlaks määratud vastava kutse andmise korras.

Kui sinu kutsetunnistus on trükitud sellisele blanketile (vt pilti)kutsetunnistuse näide, on see kantud kutseregistrisse ning registriandmed on nähtavad ka www.eesti.ee portaali kodaniku vaates.

Kui tunnistus on mõnel teistsugusel blanketil, siis ei tähenda see, et sul ei ole kutset, kutsetunnistust või et sa ei tohiks oma kutsealal töötada (kui seadusega ei ole sätestatud teisiti) – lihtsalt tunnistust ei ole kutseregistris, kuna ei ole aastal 1998 loodud Kutsesüsteemi kaudu väljastatud ning tagasiulatuvalt erinevaid kutsetunnistusi kutseregistrisse ei kanta.

Suur osa kutseid on tähtajalised. Kutse taastõendamiseks on reeglina tarvis käia täiendkoolitusel ja esitada tõendusmaterjali töökogemuse kogumise kohta.

Kutse taastõendamiseks tuleb pöörduda enne kutsetunnistuse aegumise tähtaega kutse andja poole. Oma kutse andja leiate kutseregistrist.

Lisaks kutsele on võimalik taotleda kutsest väiksemat osa ehk osakutset. Osakutse koosneb vähemalt ühest kompetentsist. Kui on rohkem kui üks kompetents, saab osakutse oma kutsenimetuse ja taseme. Ainult ühest kompetentsist koosneva osakutse korral kantakse osakutse tunnistusele kompetentsi nimetus ja tase.

Osakutset on võimalik taotleda, kui kutsestandardis on vastav osakutse määratletud. Ühes kutsestandardis võib olla mitu osakutset ning kompetentsid, millest need koosnevad, võivad kattuda.

näide osakutsetunnistusestOsakutse tunnistuse taotlemine käib sama moodi kui kutsetunnistuse taotlemine. Kutse andja väljastab osakutse tunnistuse peale vastava(te) kompetentsi(de) hindamist.

Osakutse tunnistusel on kirjas kompetentsi või osakutse nimetus ja tase (vajadusel spetsialiseerumine). Osakutse tunnistuste vormistamine ja väljastamine toimub kutsetunnistuste väljastamise korra alusel.

 

Mitmetel kutsetel, mis on seotud kõrgendatud riski või ohtlikkusega (nt elektrikud või massöörid) nõutakse täiendavaid tunnistusi või litsentse (nt tõend läbitud esmaabikursuse kohta) või seab töö iseloom mitmeid lisatingimusi: nt ehitaja peab taluma kõrgust, karjäärinõustaja töö eeldab väga head suhtlemisoskust jne.

Kui soovid, et sinu kutsetunnistus oleks tunnustatud ka teistes Euroopa Liidu riikides, saad Kutseregistrist välja printida kutsetunnistuse ingliskeelse lisa. Kui sa loetelust vastavat kutsetunnistuse lisa ei leia, võta ühendust Europassi keskusega.

 

 

Top
Skip to content