Eesti kvalifikatsiooniraamistik

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi on võimalikke kvalifikatsioonitasemeid kokku kaheksa. Iga tase kirjeldab teatud liiki teadmisi, oskusi ning vastutuse ja iseseisva tegutsemise ulatust.

Kvalifikatsiooniraamistik hõlmab nii hariduslikke kui ka töömaailma kvalifikatsioone.

Kaheksa kvalifikatsiooniraamistiku taset koosnevad omakorda neljast alaraamistikust, millel on eraldi tasemekirjeldused:

  • üldhariduse kvalifikatsioonid,
  • kutsehariduse kvalifikatsioonid,
  • kõrghariduse kvalifikatsioonid,
  • kutsekvalifikatsioonid ehk kutsed.

Kvalifikatsiooniraamistiku taseme numbri leiab

  • kõrghariduse kvalifikatsioonide puhul akadeemiliselt õiendilt,
  • kutsekvalifikatsioonide puhul kutsetunnistuselt.

Siin tabelis on esitatud Eesti kooli- ehk formaalhariduse (üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolides omandatava hariduse) kvalifikatsioonide paigutumine kvalifikatsiooniraamistiku tasemetel, samuti ametirühmade seos nende  tasemetega.

Formaalhariduslikud kvalifikatsioonid EKR-i tase Ametirühmad ja kutsed
Toimetuleku õppekava lõputunnistus

1

Lihtsustatud õppekava lõputunnistus;
põhikooli lõputunnistus;
2. taseme kutseõppe tunnistus (põhihariduse nõudeta)

2

Lihttöölised
Nt abiaednik, raietööline

3. taseme kutseõppe tunnistus (põhihariduse nõudeta)

3

Seadme- ja masinaoperaatorid, oskustöötajad ja käsitöölised, teenindus- ja müügitöötajad, ametnikud
Nt elektroonikaseadmete koostaja, tase 3; hooldustöötaja, tase 3; ehituspuusepp, tase 4; fotograaf, tase 4
Gümnaasiumi lõputunnistus;
4. taseme kutseõppe tunnistus;
kutsekeskharidusõppe tunnistus

4

5. taseme kutseeriharidusõppe tunnistus

5

Oskustöötajad-meistrid, tehnikud, teenindus- ja müügitöötajad, ametnikud, esmatasandi juhid
Nt automaatik-tehnik, geodeet, kosmeetik, müügikorraldaja
Bakalaureusekraad;
rakenduskõrghariduse diplom

6

Spetsialistid, keskastme juhid
Nt arhivaar, ekspedeerija, konsultant, arhitekt

Magistrikraad

7

Spetsialistid, juhid
Nt IT-juht, kliiniline psühholoog, volitatud arhitekt

Doktorikraad

8

Tippspetsialistid, tippjuhid
Nt kohtuarst, volitatud arhitekt-ekspert

Eesti kvalifikatsiooniraamistik jõustus 1. septembril 2008 koos uue kutseseadusega.