Skip to content
Home » Eesti kvalifikatsiooniraamistik

Eesti kvalifikatsiooniraamistik

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi on võimalikke kvalifikatsioonitasemeid kokku kaheksa. Iga tase kirjeldab teatud liiki teadmisi, oskusi ning vastutuse ja iseseisva tegutsemise ulatust.

Kvalifikatsiooniraamistik hõlmab nii hariduslikke kui ka töömaailma kvalifikatsioone.


Kaheksa kvalifikatsiooniraamistiku taset koosnevad omakorda neljast alaraamistikust, millel on eraldi tasemekirjeldused:

  • üldhariduse kvalifikatsioonid,
  • kutsehariduse kvalifikatsioonid,
  • kõrghariduse kvalifikatsioonid,
  • kutsekvalifikatsioonid ehk kutsed.

Kvalifikatsiooniraamistiku taseme numbri leiab

  • kõrghariduse kvalifikatsioonide puhul akadeemiliselt õiendilt,
  • kutsekvalifikatsioonide puhul kutsetunnistuselt.

Siin tabelis on esitatud Eesti kooli- ehk formaalhariduse (üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolides omandatava hariduse) kvalifikatsioonide paigutumine kvalifikatsiooniraamistiku tasemetel, samuti ametirühmade seos nende tasemetega.

Formaalhariduslikud kvalifikatsioonid EKR-i tase Ametirühmad ja kutsed
Toimetuleku õppekava lõputunnistus

1

Lihtsustatud õppekava lõputunnistus;
põhikooli lõputunnistus;
2. taseme kutseõppe tunnistus (põhihariduse nõudeta)

2

Lihttöölised
Nt abiaednik, raietööline

3. taseme kutseõppe tunnistus (põhihariduse nõudeta)

3

Seadme- ja masinaoperaatorid, oskustöötajad ja käsitöölised, teenindus- ja müügitöötajad, ametnikud
Nt elektroonikaseadmete koostaja, tase 3; hooldustöötaja, tase 3; ehituspuusepp, tase 4; fotograaf, tase 4
Gümnaasiumi lõputunnistus;
4. taseme kutseõppe tunnistus;
kutsekeskharidusõppe tunnistus

4

5. taseme kutseeriharidusõppe tunnistus

5

Oskustöötajad-meistrid, tehnikud, teenindus- ja müügitöötajad, ametnikud, esmatasandi juhid
Nt automaatik-tehnik, geodeet, kosmeetik, müügikorraldaja
Bakalaureusekraad;
rakenduskõrghariduse diplom

6

Spetsialistid, keskastme juhid
Nt arhivaar, ekspedeerija, konsultant, arhitekt

Magistrikraad

7

Spetsialistid, juhid
Nt IT-juht, kliiniline psühholoog, volitatud arhitekt

Doktorikraad

8

Tippspetsialistid, tippjuhid
Nt kohtuarst, volitatud arhitekt-ekspert

Eesti kvalifikatsiooniraamistik jõustus 1. septembril 2008 koos uue kutseseadusega.

Kvalifikatsiooniraamistiku tase määratleb nõuded koolihariduse õpitulemustele ja kutsesüsteemi erinevatele tasemetele.

Tabelis on näha, millised teadmised ja oskused mis kvalifikatsioonitasemele vastavad.

 

Teadmised

Eristatakse teoreetilisi teadmisi ja faktiteadmisi

Oskused

Eristatakse kognitiivseid oskusi (nt loogilise, intuitiivse ja loova mõtlemise kasutamine) ning praktilisi oskusi (nt käelised oskused, meetodite, materjalide, tööriistade ja vahendite kasutamine)

Vastutuse ja iseseisva tegutsemise ulatus
1. tase   ÜldteadmisedPõhioskused lihtsamate (töö)ülesannete täitmiseksTöötab või õpib otsesel juhendamisel piiritletud situatsioonis
2. tase  Põhilised tööalased või õppesuunaalased faktiteadmised  Põhilised kognitiivsed ja praktilised oskused vastava teabe kasutamiseks, et täita (töö)ülesandeid ning lahendada tavalisi probleeme, kasutades lihtsaid reegleid ja töövahendeidTöötab ja õpib juhendamisel, kuid mõningase iseseisvusega
3. tase  Teadmised tööalaste või õppesuunaalaste faktide, põhimõtete, protsesside ja üldiste mõistete kohtaKognitiivsed ja praktilised oskused (töö)ülesannete täitmiseks ja probleemide lahendamiseks, valides ja rakendades põhimeetodeid, töövahendeid, materjale ja teavetVastutab töö- või õppeülesannete täitmise eest.
Kohandab probleemide lahendamisel enda käitumist vastavalt olukorrale
4. tase  Tööalased või õppesuunaalased laiaulatuslikud fakti- ja teooriate teadmisedTööalased või õppesuunaalased kognitiivsed ja praktilised oskused konkreetsetele probleemidele lahenduse leidmiseksJuhib ise oma tööd ja õppimist vastavalt juhtnööridele situatsioonides, mida saab tavaliselt ette näha, kuid mis võivad muutuda. Juhendab kaaslaste tavatööd.
Võtab mõningase vastutuse töö ja õppetöö hindamise ning edendamise eest
5. tase  Tööalased või õppesuunaalased põhjalikud, spetsialiseeritud, faktilised ja teoreetilised teadmised ning teadlikkus oma teadmiste piiridest  Igakülgsed kognitiivsed ja praktilised oskused abstraktsetele küsimustele loovate lahenduste leidmiseks  Juhib ja juhendab töö- ja õppesituatsioone, kus võivad juhtuda ettearvamatud muutused.
Kontrollib ja arendab enda ja teiste tegevust
6. tase  Tööalased või õppesuunaalased süvateadmised, sh kriitiline arusaam teooriatest ja printsiipidest  Meisterlikkust ja novaatorlikkust demonstreerivad arenenud oskused konkreetsete tööalaste või õppesuunaalaste keeruliste ja ettearvamatute probleemide lahendamiseksJuhatab keerulisi tehnilisi või kutsealaseid tegevusi või projekte.
Võtab vastutuse otsuste langetamise eest ettearvamatutes töö- või õppesituatsioonides.
Vastutab üksikisikute ja rühmade kutsealase arendamise juhtimise eest  
7. tase  Väga spetsialiseeritud, osaliselt tööalaste või õppesuunaalaste teadmiste esirinnas olevad teadmised, millel rajaneb originaalne mõtlemine.
Kriitiline teadlikkus tööalastest või õppesuunaalastest ja eri valdkondade vahelistest probleemidest
Spetsialiseeritud probleemilahendamise oskused, mis on vajalikud teadus- ja/või innovatsioonitegevuses, selleks et luua uusi teadmisi ja protseduure ning siduda eri valdkondade teadmisiJuhib ja muudab töö- või õppesituatsioone, mis on keerukad, ettearvamatud ja nõuavad uut strateegilist käsitlust.
Võtab vastutuse kutseteadmistesse ja -tegevusse panuse andmise eest ja/või kontrollib meeskondade strateegilist tegutsemist
8. tase  Teadmised, mis on tööalaste või õppesuunaalaste ja valdkondadevaheliste teadmiste esirinnasEriti arenenud ja spetsialiseeritud oskused ja tehnikad, kaasa arvatud süntees ja hindamine, mis on vajalikud kriitiliste küsimuste lahendamiseks teadus- ja/või innovatsioonitegevuses ning olemasolevate teadmiste või kutseoskuste täiendamiseks ja uuesti määratlemiseksOmab autoriteeti ja demonstreerib oma novaatorlikkust, iseseisvust, teadus- ja kutsealast meisterlikkust ning pidevat pühendumust uute ideede või protsesside arendamisel töö- või õppesituatsioonide, sh teadustöö, esirinnas
Top
Skip to content