Skip to content
Home » ESF 2022-2029

ESF 2022-2029

Projekti „Kutsesüsteemi reform“ rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Projekti elluviija on SA Kutsekoda.

Tegevuse abikõlblikkuse periood on 1. august 2022 – 31. august 2029.

Haridus- ja Teadusministri 2022. aasta käskkirjaga nr 314 kinnitati projekti tegevused ja detailne eelarve kuni 2025. aasta lõpuni summas 9 299 300.

Toetuse andmise eesmärk ja tulemused 

  • Toetuse andmise strateegiline siht on toetada haridus- ja töömaailma süsteemset ja paindlikku sidustamist, parendades tööjõu ja oskuste vajaduse analüüsimise, prognoosimise ja seiresüsteemi ehk OSKAt, uuendades ja korraldades ümber kutsesüsteemi ning lõimides süsteemi erinevad osad sünergiliseks tervikuks.
  • Toetuse andmise tulemusena on loodud ja rakendunud terviklik, uue juhtimis- ja koostoimemudeli järgi tõhusalt ja mõjusalt toimiv, sealhulgas asjakohaste digilahendustega, sihtrühmade vajadusi arvestav oskuste ja kutsesüsteem OsKuS.

Toetatavad tegevused

     1. OSKA

Tegevus hõlmab endas OSKA metoodika arendamist (sh prognooside arendamine piirkonnapõhisteks), valdkondlike ja temaatiliste tööjõuvajaduse uuringute läbiviimist, uuringutulemuste levitamist ja tööjõu järelkasvu tagamiseks tehtud ettepanekute elluviimise seiret.

     2. Tervikliku oskuste ja kutsete süsteemi OsKuS loomine

      2.1 Kutsesüsteemi reformi ettevalmistamine ja rakendamine sh olukorra analüüsimine, sihtrühmade kaasamine, avalikkuse teavitamine, õigusliku raamistiku uuendamine OsKuS väljatöötamiseks ja rakendumiseks, rakendumise analüüsimine;

      2.2 oskuste kirjeldamine hõlmab oskuste uutel alustel süsteemselt kirjeldamise metoodika väljatöötamist, sealhulgas asjakohaste oskuste (digi)registris kirjeldamist ja oskusprofiilide koostamise aluspõhimõtete kujundamist seostatult kutsesüsteemiga;

      2.3 uutel alustel kirjeldatud oskuste vastavushindamiseks ja tunnustamiseks tõhusalt ja mõjusalt toimiva mudeli välja töötamine ning rakendamise ettevalmistamine (sealhulgas sihtrühma koolitamine toimetamiseks uuenenud põhimõtetel toimivas süsteemis ja informeerimine oskuste hindamise ja tunnustamise abistamiseks kasutada olevatest tööriistadest);

      2.4 OsKuS rakendamise ettevalmistamine hõlmab laiema üldsuse teavitamist loodud OsKuS kontseptsioonist ja toimimisest.

3. OsKuS digiarendused

Tegevus hõlmab OsKuS tõhusa toimimise tagamiseks asjakohaste digilahenduste, registrite ja võimekuse loomist (sealhulgas oskuste registri infosüsteem, oskusteenuste ja -analüüsi keskkond, töömaailma kutse andmise halduskeskkond, oskuste vastavushindamise keskkond, osakutse- ja oskustunnistuste andmebaas, suurandmete kaeve ja analüüsi võimekus, OSKA andmete visualiseerimine ja tulemuste avalikustamine veebis).

Kõik tegevused on üle-eestilised, nende tulemusi saavad kasutada tööandjad, õppeasutused ja indiviidid kõikjal Eestis.

Skip to content