Euroopa kvalifikatsiooniraamistik ja selle rakendamine Eestis

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (European Qualifications Framework ehk EQF) on ühtne Euroopa võrdlusraamistik, mis seostab omavahel riikide kvalifikatsioonisüsteemid ja -raamistikud ning seeläbi aitab eri maade kvalifikatsioone vastastikku arusaadavamaks ja võrreldavaks muuta.

Lisaks aitab see kaasa ka

  • mitteformaalse (õppimine väljaspool kooli, nt koolitustel, üritustel ning on teadlik, eesmärgistatud ja vabatahtlik) ning
  • informaalse õppe (õppimine mitmesuguste tegevuste kaudu loomulikul teel, nt digioskuste arendamine vabaajategevuse kaudu) tulemuste tunnustamisele.

EQF-i põhieesmärk on soodustada kodanike liikumist ühest riigist teise ning nende elukestvat õpet.

EQF-ist saadav kasu

  • Tööandjatele ja õppeasutustele teeb see lihtsamaks teistes Euroopa riikides omandatud kvalifikatsioonide mõistmise.
  • Õppijatel ja töötajatel, kes soovivad teise riiki õppima või tööle minna, aitab see selgitada oma senist haridusteed ning omandatud oskusi ja teadmisi.

Oma oskuste ja teadmiste esitlemiseks on loodud turvaline ja tasuta veebikeskkond Europass, mis muuhulgas võimaldab esile tõsta ka diplomite ja tunnistuste kvalifikatsiooniraamistiku taseme.

Rakendamine Eestis

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku Eestis rakendamise koordinatsioonikeskuse rolli täidab Kutsekoda.

Koordinatsioonikeskusena (National Coordination Point ehk NCP) on meie tegevuseks toetada ja koordineerida Eesti kvalifikatsioonisüsteemi ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku omavahelist toimimist.

Kutsekoja kui koordinatsioonikeskuse ülesanne on

  • korraldada Eesti kvalifikatsioonide EQF-i tasemetega sidumine, kaasates selleks olulised sihtrühmad ja tagades tegevuse läbipaistvuse;
  • rakendada Euroopas kokku lepitud kvalifikatsioonide EQF-iga sidumise kvaliteedi tagamise põhimõtteid;
  • teavitada kõiki huvirühmi ja avalikkust Eesti kvalifikatsioonide EQF-i tasemetega sidumise tulemustest ning Eesti kvalifikatsioonisüsteemi arengust;
  • osaleda riiklike koordinatsioonikeskuste võrgustiku tegevuses.

Koordinatsioonikeskus  on loodud kõikidesse Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku projektiga ühinenud riikidesse.

Koordinatsioonikeskuse juhtrühm esitab oma tegevuse kohta regulaarselt aruandeid Euroopa Komisjonile ning on komisjoni esmaseks kontaktiks Eestis.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise, põhimõtete ja eesmärkide kohta saab lähemalt lugeda eestikeelsest trükisest „Euroopa kvalifikatsiooniraamistik: õppimise, töö ja piiriülese liikuvuse toetamine“ (maht 32 lk).

EQF-i portaal

Rahvuslike kvalifikatsioonide ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemete suhestamise tulemusi kogub ja avalikustab EQF-i portaal.

Nende veebilehel Compare Qualifications Frameworks on võimalik omavahel võrrelda nende riikide infot, kes on oma kvalifikatsiooniraamistike EQF-iga suhestamise protsessi lõpetanud. 30 riigi andmete seast leiab ka Eesti kohta käiva info.