Skip to content
Home » Ootame arvamusi turvasüsteemide tehniku, vastutava spetsialisti ja projekteerija kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi turvasüsteemide tehniku, vastutava spetsialisti ja projekteerija kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud turvasüsteemide tehnik, tase 4, turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 20. oktoobriks.

Kutsestandardeid on uuendatud Eesti Turvaettevõtete Liidu ettepanekul ning need on heaks kiitnud ka kutsestandardeid muutnud töörühm.

Nimetatud kutsestandardeid muudeti põhjalikult 2020-2021 ja lisati kutsestandarditesse uue valitava kompetentsina tuleohutusautomaatika (TOA) eri tasemetel: projekteerimine (6. tase), paigaldamine ja hooldamine (5. ja 4. tase). Valitava kompetentsi tõendamisel (kutsestandardi p B.1. Kutsestruktuur) seati tingimuseks, et seda saab tõendada üksnes samaaegselt tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kompetentsi, vee- ja vahttulekustutuse kompetentsi ja suitsutõrjesüsteemi kompetentsiga.

Ettepanekus selgitab Eesti Turvaettevõtete Liit, et turvasüsteemide kutsestandardite uuendamisel 2020-2021 ei olnud olemas eraldi juhendmaterjale ja hindamismaterjale TOA kompetentsi hindamiseks. Seepärast ei olnud võimalik koheselt viia läbi TOA pädevuste kontrollimist kolme seotud süsteemi kompetentside lisamiseta ühte tervikusse. Praeguseks on kutse andjal 1,5-aastane kogemus TOA hindamiste läbiviimisel ja selle käigus on koostatud täpsemad juhendmaterjalid nii kutse taotlejale kui ka hindajatele. Seega ei pea valdkonna eksperdid enam mõistlikuks karmimate piirangute hoidmist kutsestandardis.

Ka kutse andja kutsekomisjon arutas küsimust oma 30.08.2022 toimunud koosolekul ning otsustas, et seoses hindamise korraldamise muutmisega on võimalik alates 01.09.2022 selgemalt eristada TOA ja kaasnevate süsteemide koosmõju. Kutsekomisjon peab mõistlikuks kasutada tulevikus kutse taotleja jaoks selgemat ning vähem piiravat lahendust, kus TOA valitavat kompetentsi saab hinnata eraldiseisvalt teiste seotud kompetentsidega.

Kavandid tutvumiseks:

Turvasüsteemide tehnik, tase 4

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 20. oktoobriks 2022 (k.a) e-posti aadressil maris.saarsalu@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content