Skip to content
Home » Ootame arvamusi tantsuspetsialisti kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi tantsuspetsialisti kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud tantsuspetsialisti kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 28. veebruariks.

Valminud on uuendatud 5., 6., 7. ja 8. taseme tantsuspetsialisti kutsestandardi kavandid. Lisaks neile otsustas kutsestandardite uuendamise töörühm koostada uue 4. taseme tantsuspetsialisti kutsestandardi.

Kutsestandardites uuendati töö kirjeldust, üldoskusi ja tegevusnäitajaid, sõnastati tulevikuoskused, lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Koostati tantsuspetsialisti hea tava.

Kõigile tasemetele lisati nõue anda vajadusel esmaabi. Nõutavad on teadmised anatoomiast, füsioloogiast, kehaliste võimete arendamise kaasaegsetest teooriatest ja metoodikatest.

Lisaks tuleb  kõigil tasemetel orienteeruda muusikas vastavalt tantsustiili eripärale ja vajadustele.

Uuendati terminite lisa – muudeti terminite lavastusprotsess; loome- ja õppeprotsess ning suurvorm seletusi. Lisati terminid: koreograafia, refleksioon, säästev areng, tantsupraktika, tantsustiil ja tantsutehnika.

Täiendati 8. taseme tantsuspetsialisti enamlevinud ametinimetusi.

Lisandub tantsuspetsialist, tase 4 kutsestandard. 4. taseme tantsuspetsialist on vähese kogemusega ja vajab juhendamist. Tema kutsealane kompetentsus on omandatud tantsijana ning ta on läbinud erialase koolituse. Ta osaleb loome- ja õppeprotsessi juhtimises ning abistab kollektiivi põhijuhendajat.

Dokumendid tutvumiseks

Tantsuspetsialist, tase 4

Tantsuspetsialist, tase 5

Tantsuspetsialist, tase 6

Tantsuspetsialist, tase 7

Tantsuspetsialist, tase 8

Tantsuspetsialisti hea tava

Kutsestandardis kasutatud terminid

Digipädevuste enesehindamisskaala

Keelte oskustasemete kirjeldused –  7. ja 8. taseme standardi lisa

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 28. veebruaril 2024 e-posti aadressile pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content