Skip to content
Home » Ootame arvamusi eripedagoogi kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi eripedagoogi kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud eripedagoog, tase 7 ja eripedagoog, tase 8 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 1. septembriks.

Kutsestandardite uuendamisel ajakohastati töökirjeldust ning regulatsioonide osa. Sõnastati tulevikuoskused, lähtudes valdkonna arengutrendidest. Sõnastati üldoskused, tuginedes Kutsekoja koostatud oskuste registrile. Kutsestandarditesse on lisatud seni kutse andmise korras olnud kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel, lähtudes kutsestandardi muutunud juhendist.

Muudeti kompetentside jagunemist ja täpsustati nimetusi. Näiteks liideti kompetentsid Õppetegevuse planeerimine ja Õpetamine üheks kompetentsiks, kompetents Õpikeskkonna kujundamine nimetati ümber kompetentsiks Õpikeskkonna kohandamine ja kompetents Professionaalne enesearendamine kompetentsiks Professionaalne õppimine.

Dokumendid tutvumiseks:

Eripedagoog, tase 7

Eripedagoog, tase 8

Kutsestandardites kasutatud terminid

Digioskuste enesehindamise skaala

Tasemete võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 1. septembriks 2023 (k.a) e-posti aadressil maris.saarsalu@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content