Skip to content
Home » Kutse andja õiguste taotlemine

Kutse andja õiguste taotlemine

Tööturul tegutsevatele töötajatele kutse andmise õiguse saamiseks tuleb osaleda Kutsekoja korraldatud avalikul konkursil. Kutse andjana võib tegutseda avalikul konkursil kutsenõukogu otsusega võitjaks kuulutatud ja kutseregistris sellekohast registreeringut omav juriidiline isik.
 
Kutse andja registreerimisel määratakse kutsestandarditest tulenevad kutsenimetused ja tasemed, mille suhtes on kutse andjal õigus kutseid anda. Konkursi korraldamise korra ja kutseseaduses nimetatud tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.
 
Kinnitatud peab olema kutse andmise aluseks olev kutsestandard.
 
Vajalik on kutse andja õigusi taotlema asuva organisatsiooni valmisolek kutse andmisega tegelemiseks ja vastavus kutseseaduses §11 lg 1 kehtestatud tingimustele:
  1. kutse andja tegevuse hulka kuulub asjakohase kutsetegevuse arendamine;
  2. kutse andjal peavad olema vahendid ja võimalused kutse andmise korraldamiseks;
  3. kutse andjal peab kutse andmiseks olema palgatud piisav arv vajaliku hariduse, väljaõppe ja kogemustega töötajaid ning moodustatud kutsekomisjon;
  4. kutse andja peab olema võimeline tegutsema sõltumatult, asjatundlikult, erapooletult ja kedagi diskrimineerimata.
Kutse andjana tegutsemise õiguse saamiseks avalikul konkursil osalemiseks on kutse andja õigusi taotleda soovivale organisatsioonile välja töötatud eraldi juhend.
 
Kutse andja õigusi taotleva organisatsiooni esindaja põhjendab kutsenõukogule kutse andmise vajalikkust antud valdkonnas ning tutvustab konkreetseid tegevusplaane. Kutsenõukogu võtab vastu otsuse kutse andja õiguste andmise kohta.
Skip to content