Skip to content
Home » Kutsenõukogu

Kutsenõukogu

Kutsenõukogu on Kutsekoja juures tegutsev sama kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev koostööorgan.

Kutsenõukogude institutsionaalse koosseisu kinnitab Haridus- ja Teadusministeerium ning isikkoosseisu Kutsekoda.

Kutsenõukogu eesmärk on vastavas majandusharus kutsesüsteemi arendamine ja rakendamine.

Alates 1. jaanuarist 2016 tegutsevad järgmised kutsenõukogud:

 1. arhitektuur, geomaatika, ehitus ja kinnisvara;
 2. energeetika, mäe- ja keemiatööstus;
 3. haridus;
 4. infotehnoloogia ja telekommunikatsioon;
 5. kultuur;
 6. metsandus;
 7. sotsiaalhoolekanne;
 8. teenindus;
 9. tehnika, tootmine ja töötlemine;
 10. tervishoid;
 11. toiduainetööstus ja põllumajandus;
 12. transport ja logistika;
 13. vara- ja isikukaitse;
 14. äriteenindus ja muu äritegevus.

Kutsenõukogu koosseis

Kutsenõukogud on moodustatud sotsiaalpartnerluse põhimõttel, kus tööandjate liitudel ning kutse- ja erialaühendustel on töö sisulises osas kandev jõud.

Kõikide kutsenõukogude koosseisu kuuluvad sotsiaal- ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad ning vastavalt majandusharule on kaasatud ka teisi ministeeriume ja muid valitsusasutusi.

Samuti on kutsenõukogudes esindatud valdkondlikud ametiühingud ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kui kutsesüsteemi loomise algataja ja suurim ettevõtteid koondav organisatsioon Eestis.

Kutsenõukogu ülesanded

Kutsenõukogu roll kutsesüsteemis on olla valdkonna ekspertide koostööna sündinud otsuste kinnitaja ning kogu tegevuse üle järelevalvaja ja suuna andja.

Kutsenõukogu ülesanded

 • Ettepanekute tegemine kutsestandardite väljatöötamiseks ja uuendamiseks.
 • Kutsestandardite kinnitamine.
 • Kutset andva organi õiguse andmine ja osalemine kutset andva organi kutse andmise tegevuse üle teostatavas järelevalves.
 • Kutse andmise korra kinnitamine.
 • Kutse andmise ja kutse taastõendamise tasu suuruste kinnitamine.
 • Kutse andmisega seotud kaebuste lahendamine.
 • Muude seaduses sätestatud ülesannete täitmine.

Kutsenõukogude esimeeste kogu

Kutsenõukogude esimeeste kogu (KEK) koordineerib koostööd kutsenõukogude vahel.

KEK-i tegevuse eesmärk on kutsesüsteemi arendamine ja selle hindamine kooskõlas osapoolte ühitatud huvidega.

KEK-i ülesanded

 • Kutsenõukogude vahel koostöö koordineerimine, kutsenõukogude üleste ja kõiki kutsevaldkondi puudutavate teemade ning probleemide ühtne ja süsteemne käsitlemine.
 • Kutsenõukogude kutsestandardite väljatöötamiseks ja uuendamiseks esitatud ettepanekute kinnitamine.
 • Kutsenõukogude koostatud valdkondlike kutsete kaartide kinnitamine ning Eesti kutsealade kataloogi ja klassifikaatori koostamine ja uuendamine.
 • Kutsestandardite sidumine kutsetasemetega (esmase kutsetaseme ja kõrgemate kutsetasemete määratlemine) ning kvalifikatsiooniraamistikuga.
 • Kutsekoja kutsesüsteemiga seotud dokumendivormide ja näidiste kooskõlastamine.
Top
Skip to content