Skip to content
Home » Euroopa kvalifikatsiooniraamistik ja selle rakendamine Eestis

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik ja selle rakendamine Eestis


Koordinatsioonikeskuse tegevuse eesmärk on toetada ja koordineerida riikliku kvalifikatsioonisüsteemi ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku omavahelist toimimist, tagades kvaliteedi ja läbipaistva menetluse. Koordinatsioonikeskuse juhtrühm on kohustatud esitama Euroopa Komisjonile korrapäraselt aruandeid selle kohta, kuidas Eesti riiklik kvalifikatsiooniraamistik (EKR) on koostoimes EQF-iga. Ühtlasi on koordinatsioonikeskus Euroopa Komisjonile ja muudele asjaomastele asutustele EQF-i alal esmaseks kontaktiks. 

  • Tööandjatele ja õppeasutustele teeb see lihtsamaks teistes Euroopa riikides omandatud kvalifikatsioonide mõistmise.
  • Õppijatel ja töötajatel, kes soovivad teise riiki õppima või tööle minna, aitab see selgitada oma senist haridusteed ning omandatud oskusi ja teadmisi.

Oma oskuste ja teadmiste esitlemiseks on loodud turvaline ja tasuta veebikeskkond Europass, mis muuhulgas võimaldab esile tõsta ka diplomite ja tunnistuste kvalifikatsiooniraamistiku taseme.

Koordinatsioonikeskusena on Kutsekoja tegevus toetada ja koordineerida Eesti kvalifikatsioonisüsteemi ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku omavahelist toimimist.

Kutsekoja kui koordinatsioonikeskuse ülesanne on

  • korraldada Eesti kvalifikatsioonide EQF-i tasemetega sidumine, kaasates selleks olulised sihtrühmad ja tagades tegevuse läbipaistvuse;
  • rakendada Euroopas kokku lepitud kvalifikatsioonide EQF-iga sidumise kvaliteedi tagamise põhimõtteid;
  • teavitada kõiki huvirühmi ja avalikkust Eesti kvalifikatsioonide EQF-i tasemetega sidumise tulemustest ning Eesti kvalifikatsioonisüsteemi arengust;
  • osaleda riiklike koordinatsioonikeskuste võrgustiku tegevuses.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise, põhimõtete ja eesmärkide kohta saab lähemalt lugeda eestikeelsest trükisest „Euroopa kvalifikatsiooniraamistik: õppimise, töö ja piiriülese liikuvuse toetamine“.

Rahvuslike kvalifikatsioonide ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemete suhestamise tulemusi kogub ja avalikustab Europassi portaal.

Nende veebilehel Compare Qualifications Frameworks on võimalik omavahel võrrelda nende riikide infot, kes on oma kvalifikatsiooniraamistike EQF-iga suhestamise protsessi lõpetanud. 30 riigi andmete seast leiab ka Eesti kohta käiva info.

Kasulikud lingid
Trükised ja dokumendid

Vaata lisaks

Skip to content