Skip to content
Home » OSKA seab koos nõunikega tulevikusuunda

OSKA seab koos nõunikega tulevikusuunda

Töö olemus, töötamise viisid ning ülesannete jagunemine inimese ja masina vahel muutuvad kiiresti ning sellega tuleb arvestada ka järgnevate aastate tööjõu- ja oksuste vajadust prognoosides. OSKA on uuendamas oma valdkondlike uuringute metoodikat, et kiirete arengutega sammu pidada.

OSKA tööjõu- ja oskuste vajadust käsitlevad valdkondlikud rakendusuuringud teeb unikaalseks kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite kombineerimine, globaalsete trendide ja kohalike olude põimimine ning kõiki haridustasemeid läbiv erialase väljaõppe analüüs. Selleks kasutatakse nii statistilisi andmeid kui valdkonna ekspertidelt intervjuudes ja grupiaruteludena kogutud infot.

Kuigi OSKA valdkonnauuringud lähtuvad võrreldavuse huvides ühtsest metoodikast, püütakse hoida vajalikku paindlikkust ja uuenduslikkust, et  kohanduda valdkonna eripära ja võimalike andmeallikatega. Suuremat metoodika inventuuri tehakse paari aasta tagant. Sel korral on fookuses paindlikkus ning laiem pilk eri aspektidest lähtuva tööjõuvajaduse, oskuste, mitmekesiste haridusteede ja välistööjõu osas.

Eksperdid abiks

Tööturu trendidega arvestava prognoosimetoodika paika timmimisel on OSKA kaasanud eksperdid eri eluvaldkondadest. Mõtteid, millele peaks OSKA uutes uuringutes keskenduma, milliste arengutega arvestama ning kellele oma sõnumid suunama, koguti nii OSKA visioonipäeval kui ka septembrikuu nõunike kogus. Kui visioonipäeval otsiti n-ö „kastist väljas“ ideid, siis nõunike kogus võeti taas praktiline suund. OSKA meeskond ja nõunikud arutlesid üheskoos selle üle, kas ja mis kujul on visioonipäeval pakutud mõtted tegelikult realiseeritavad ning OSKA põhieesmärke toetavad.

Maailmakohviku stiilis üles ehitatud arutelul otsiti vastuseid neljale küsimusele:

  • mille uurimine aitaks enim kaasa Eesti konkurentsivõime tõusule?
  • kui koostada OSKA valdkonnauuringutes tulevikustsenaariume, siis kuidas hoida töömahtu mõistlikuna ning kuidas muuta stsenaariumid kasutatavaks?
  • kuidas saavad OSKA uuringud minna oskuste kesksemaks – liikuda põhikutsealade uurimiselt oskuste (komplektide) uurimisele?
  • kellele peaks OSKA uuringuid tutvustav teavitustöös enam keskenduma, kas spetsialistile, poliitikakujundajale või indiviidile?

Sõelale jäänud sõnumid analüüsib OSKA läbi oma meeskonnaga ning võtab arvesse valdkonnauuringute metoodika uuendamisel.

Uuenenud OSKA metoodika valmis aasta lõpuks.

Loe lisaks:

OSKA metoodika

OSKA nõunike kogu

Skip to content