Skip to content
Home » Ootame arvamusi sotsiaalpedagoogi kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi sotsiaalpedagoogi kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud sotsiaalpedagoog, tase 6 ja sotsiaalpedagoog, tase 7 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 1. septembriks.

Kutsestandardite uuendamisel ajakohastati ja parendati töökirjeldust ning regulatsioonide osa. Sõnastati tulevikuoskused, lähtudes valdkonna arengutrendist. Sõnastati üldoskused, tuginedes Kutsekoja koostatud oskuste registrile.

Muudeti kutsealase ettevalmistuses haridustaseme kirjeldust ja märgiti, et 6. taseme sotsiaalpedagoogil on erialane kõrgharidus (varasemalt erialane bakalaureus) ja 7. taseme sotsiaalpedagoogil erialane magistrikraad või muu magistritasemel haridus sotsiaal- ja haridusteadustes (varasemalt erialane bakalaureus).

Kutsestandardisse on lisatud seni kutse andmise korras olnud kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel, lähtudes kutsestandardi muutunud juhendist. Kutsestandardite kinnitamisel eemaldatakse need kutse andmise korrast.

Muudeti kompetentside nimetusi kompetentsi raames täidetavate tööülesannete tegelikust sisust lähtudes, nt Sotsiaalpedagoogilise tegevuse kavandamine on ümber nimetatud Sotsiaalpedagoogilise tegevuse korraldamine; Juhtumikorraldus ja nõustamine on nimetatud ümber Sotsiaalpedagoogiline sekkumine ja võrgustikutöö; Sotsiaalpedagoogide koolitamine on nimetatud ümber Sotsiaalpedagoogiline juhendamine ja koolitamine. Kompetentside tegevusnäitajate sõnastusi on parendatud ja kirjeldatud lähtudes praktikas toimuvast tegevusest.

Dokumendid tutvumiseks:

Sotsiaalpedagoog, tase 6

Sotsiaalpedagoog, tase 7

Tasemete võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 1. septembriks 2023 (k.a) e-posti aadressil maris.saarsalu@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content