Skip to content
Home » Ootame arvamusi noorsootöötaja kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi noorsootöötaja kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud noorsootöötaja, tase 5; noorsootöötaja, tase 6 ja noorsootöötaja, tase 7 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 11. oktoobriks.

Kutsestandardite uuendamisel ajakohastati ja parendati kutsete töökirjeldust ning regulatsioonide osa. Sõnastati tulevikuoskused, lähtudes valdkonna arengutrendist ning  üldoskused, tuginedes Kutsekoja koostatud oskuste registrile.

Kutsestandardisse on lisatud seni kutse andmise korras olnud kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel, lähtudes kutsestandardi muutunud juhendist. Kutsestandardite kinnitamisel eemaldatakse need kutse andmise korrast.

Kutsestandardi noorsootöötaja, EKR tase 4 on tõstetud tööülesannete sisust tuleneva iseseisvuse, vastutuse ja teadmiste ulatust hinnates kutsestandardi EKR tasemeks 5.

Viienda taseme (varasem 4) kutsestandardis on liidetud kompetentsid „Noorsootöö korraldamine“ ja „Suhtlemine avalikkusega ja koostöö“. Töörühm leidis, et suhtlemine avalikkusega ja koostöö on läbipõimunud noorsootöö korraldamisega ning eraldi kompetentside säilitamine ei ole vajalik.

Noorsootöötaja 6. ja 7. taseme kutsestandardites on liidetud kompetentsid „Noorsootöö korraldamine“ ja „Suhtlemine avalikkusega ja koostöö“ ning „Noorsootöö arendamine“. Noorsootöötaja, tase 6 täidab mõneti sarnaseid ülesandeid 5. taseme noorsootöötajaga, puutudes noortega nii vahetult kokku, kui ka läbi noorsootöötaja, tase 5 tegevuste korraldamise, täites nt noortekeskuse juhataja ülesandeid. Lisaks osaleb ta läbipõimituna korraldamise ülesannetega ka noorsootöö arendamises, mistõttu peeti mõistlikuks kompetentsid liita. Noorsootöötaja, tase 7 puutub vahetult noortega kokku veelgi vähem kui tase 6, peamiselt tegeleb noorsootöö (sh noorsootöö korraldus) arendamisega. Sarnaselt 5. tasemega ei pea töörühm vajalikuks eraldiolevalt jätta kompetentsi „Suhtlemine avalikkusega“ ja „Koostöö“.

Kutsestandardi noorsootöötaja, tase 7 osakutse on nimetatud laagrikasvataja-juhataja, tase 7 varasema laagrijuhataja, tase 7 asemel, kuna tase 7 võib sarnaselt tasemega 6 osaleda laagri tegevustes noortega.

Kompetentside tegevusnäitajate kirjeldused on ajakohastatud ning muudetud vastavalt muutunud kompetentside nimetustele.

Dokumendid tutvumiseks

Noorsootöötaja, tase 5

Noorsootöötaja, tase 6

Noorsootöötaja, tase 7

Kutsetasemete võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 11. oktoobril 2023 e-posti aadressile maris.saarsalu@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content