Skip to content
Home » Kasutajad ootavad Europassi ja kvalifikatsiooniraamistiku kohta veelgi enam infot

Kasutajad ootavad Europassi ja kvalifikatsiooniraamistiku kohta veelgi enam infot

Kvalifikatsiooniraamistik on sihtrühmadele oluline töövahend, selgub Europassi ja kvalifikatsiooniraamistiku teadlikkuse küsitlusest.

Küsitluses paluti vastajatelt infot Europassi keskkonna ning Euroopa ja Eesti kvalifikatsiooniraamistiku kasutamise kohta viimasel kahel aastal. 

Küsitluse vastustest tõuseb esile kvalifikatsiooniraamistiku olulisus kutsestandardite koostajatele ja kutse andjatele, kes on seda kasutanud kutse andmisega seotud dokumentide koostamisel (24,8% vastanutest). Lisaks on kvalifikatsiooniraamistikuga kokku puututud kutse taotlemisel ja taastõendamisel (26,5%). Kõige enam infot on otsitud Eesti ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku ülesehituse kohta (26,5%) ning uuritud, milliseid kvalifikatsioone Eestis ja Euroopas antakse (23,9%). Peamised allikad kvalifikatsiooniraamistiku kohta info saamisel on Kutsekoja infokiri ning infotunnid ja töötoad. 

Seevastu kokkupuude Europassiga on väiksem. Vastanutest veidi enam kui pooled tunnistasid, et ei ole kahe aasta jooksul Europassiga kokku puutunud ning ei ole teadlikud ka uue Europassi portaali võimalustest. Need, kes on Europassiga viimastel aastatel kokku puutunud, on selle kohta teavet saanud näiteks Kutsekoja infokirjast (20,2%) ja osaledes Europassi keskuse infotundides (19,3%).

Mis on Europass? Vaata VIDEOT.

Positiivsena ilmneb vastustest, et ligi kolmveerand vastanutest soovib Europassi ja kvalifikatsiooniraamistiku kohta rohkem infot.

Europassi ja kvalifikatsiooniraamistiku teadlikkuse küsitlus viidi läbi 2022. aasta septembris ja sellele vastas 114 inimest. Kõige rohkem oli vastanute seas tööandjaid (38,6%), neile järgnesid täiskasvanute koolitajad (24,6%), kutse andjad (21,1%) ja erialaliidu esindajad (21,1%). Enam kui pooled küsitlusele vastajad töötavad Harjumaal, millele järgnevad Tartumaa ja Viljandimaa.

Saadud tagasiside põhjal on plaanis parendada infovahetust Europassi võimaluste ja kvalifikatsiooniraamistiku kohta ning seeläbi aidata kaasa töö- ja õpirände sujuvamaks muutmisele.

Vaata lisaks

Kutsestandardite kõrvale tulevad oskusprofiilid

Kutsekoja Facebooki leht

Skip to content