Skip to content
Home » Uuringu tutvustus “Kutseeksamid eksamikomisjonide liikmete ja õpilaste pilgu läbi”

Uuringu tutvustus “Kutseeksamid eksamikomisjonide liikmete ja õpilaste pilgu läbi”

Kutsekoda asus kutsesüsteemi arendajate ja koostööpartnerite ettepanekul analüüsima kutsekoolide lõpetajatele korraldatavate kutseeksamite tulemusi. Vaatluse alla võeti 10 kutset kuuest valdkonnast, kus on kõige enam kutseeksami sooritajaid.

Esmalt toimus Kutsekojas dokumentide analüüs (kuivõrd katavad kutseeksamil hinnatavad teadmised-oskused-kompetentsid kutsestandardis esitatud kutseoskusnõudeid) ja fookusgrupp valdkondade spetsialistidega (valdkondade eripärad ja probleemid kutseeksamite korralduses). Seejärel viisid Klaris Uuringud OÜ koostöös SA Kutsekoda 2012. a juunis-juulis läbi uuringu kuue valdkonna eksamikomisjonide liikmete ja kutseksami sooritanute seas, selgitamaks:

  • mis motiveerib kooli lõpetanuid kutseeksamit sooritama;
  • millised on kutseeksami sooritajate tugevamad ja nõrgemad teadmised/oskused (kompetentsid) ning
  • kuivõrd annab kutseeksam ülevaate nii lõpetanute poolt koolis omandatust kui kutsestandardis kirjeldatust.

Uuringu tulemuste tutvustamisel toodi välja nii eksamikomisjonide liikmete kui eksami sooritanute hinnangud selle kohta, mis stimuleerib õpilasi kutseeksamit sooritama, kuidas tajutakse tööandjate suhtumist, millised tugevad ja nõrgemad teadmised eristuvad eksami sooritanutel nii valdkonniti kui „läbivalt”, milliseid lahendusi näevad eksamikomisjonide liikmed nii õpilaste kutseeksamiks ettevalmistuse parandamiseks kui kutseeksami parema ülevaatlikkuse saavutamiseks nii koolis omandatu kui kutsestandardis kirjeldatu kohta. 

Materjalid tutvumiseks:

Ingrid Lepiku esitlus uuringu läbiviimise erinevatest etappidest

Uuringu „Kutseeksamid eksamikomisjoni liikmete ja õpilaste pilgu läbi“ aruanne

Auni Tamme esitlus uuringu tulemustest

Dokumentide võrdlemise kokkuvõte

 

Kutsekoda tänab kõiki koostööpartnereid, kes uuringu läbiviimisele kaasa aitasid!

Skip to content