Skip to content
Home » NCP-VET-CO ja InLearning välisprojektide kohtumised

NCP-VET-CO ja InLearning välisprojektide kohtumised

Kutsekoda osaleb koostööpartnerina mitmes välisprojektis, mille eesmärk on läbi rahvusvahelise kogemuse vahetamise aidata kaasa kutsesüsteemi arengule. Sellel kevadel toimusid NCP-VET-CO ja InLearning projektide kohtumised, kus osalesid ka Kutsekoja esindajad.

27.-28. mail 2010 toimus Itaalias Chietis projekti „Õpingute tunnustamine sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks”(ingl.k. lühend InLearning) kohtumine. Projekti eesmärk on välja töötada mitte- ja informaalse õppe tunnustamise ühtne metoodika, mis oleks vahend kutse taotlejatele oma kompetentside kirjeldamiseks ning mille tarkvara asuks mälupulgal.

Kutse andmisel on järjest olulisemaks saamas varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine, mille põhimõte on, et pole tähtis kus kogemus(ed) on omandatud, vaid oluline on, et kutse taotlejal on need olemas ja tal on võimalus neid tõendada. InLearning projekti käigus loodamegi välja arendada vastava hindamismetoodika ja –vahendi, kus pearõhk on kutse taotleja enesehindamisel.

Viimasel projekti kohtumisel Itaalias arutati väljatöötatava hindamismetoodika tarkvaralist ja tehnilist lahendust ning selle metoodika testimist partnerriikides. Eestis hakkavad antud hindamismetoodikat ja tehnilist lahendust testima ehituse valdkonna madalamate tasemete kutsete taotlejad.

3.-4. juunil 2010 osalesid Kutsekoja esindajad Riias Leonardo koostööprojekti „Riiklike EQFi koordinatsioonikeskuste vaheline koostöövõrgustiku loomine” (ingl. k. lühend NCP-VET-CO) kohtumisel. Selle projekti eesmärk on luua toimiv koostöövõrgustik Eesti, Läti, Soome, Rumeenia ja Tšehhi riiklike EQFi koordinatsioonikeskuste vahel ning jagada kogemusi ning häid praktikaid.

Viimasel kohtumisel Lätis jagasid partnerriigid oma kogemusi kompetentside kirjeldamise ja hindamise teemal. Kuna kutsesüsteemi ühe olulise arendussuunana on kutse andmise hindamisprotsesside kvaliteedi tõstmine ning kutse- ja hindamiskomisjonide koolitamine, siis sai Kutsekoda kohtumiselt kaasa häid näiteid teiste riikide hindamisprotsesside korraldustest, mida saame kasutada ka kutsesüsteemi arendamisel.

Skip to content