Skip to content
Home » Kutsekoja 2024. aasta tegevuse keskmes on töö oskustega

Kutsekoja 2024. aasta tegevuse keskmes on töö oskustega

Alanud aastal on Kutsekoja tegemistes olulisel kohal kutsesüsteemi reformiga seotud tegevuste ellu viimine ning tööjõu- ja oskuste prognoosimine.

Kutsekoda koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga käivitas 2022. aastal kutsesüsteemi uuendamise protsessi, mille eesmärk on oskuste põhisele kutsesüsteemile üleminek. Reformiga seotud tegevused olid olulisel kohal 2023. aastal ning jätkuvad järgnevatel aastatel.

2023. aastal oli põhirõhk oskuste süsteemi digikeskkonna välja arendamisel ning oskuste registri sisuga täitmisel. Ühtekokku on praeguseks kirjeldatud ning oskuste registrisse kantud ligi 2000 oskust, sh rohe- ja ettevõtlusoskused. Koostatud on esimesed 100 ametiprofiili. Välja on töötatud oskusprofiilide koostamise ning oskuste vastavushindamise ja tunnustamise aluspõhimõtted.

Oskuste süsteemi veebikeskkond valmib kolmes etapis. Esimene, oskuste kirjeldamise veebikeskkond saab valmis 2024. aasta mais. Selles etapis välja arendatavatest funktsionaalsustest annavad ülevaate video ja Figmas loodud prototüüp. Veebikeskkonna arendamise järgmistes etappides luuakse oskusteenuste ja -analüüsi keskkond.

Kutsekoda jätkab tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosimisega keskpikas vaates. 2024. aastal esimeses pooles avalikustatakse neli OSKA valdkonnauuringut: peremeditsiin, arvestusala ja ärinõustamine, logistika, transport. Lisaks valmib temaatiline uuring, kus fookuses on madala erialase rakendumisega erialad kutseõppes ja selle põhjused. Teisel poolaastal valmib ehitusvaldkonna uuring. 2024. aastal uueneb ka OSKA uuringute veebikeskkond.

Kutsekojas jätkub töö kutsesüsteemi tõhusa ja eesmärgipärase toimimise tagamiseks, sh kutseregistri pidamine, kutsenõukogude tegevuse ning kutsenõukogude vahelise koostöö koordineerimine, kutse andjate konkursside läbi viimine ning kutse andjate tegevuse üle järelevalve korraldamine. Kutseregistri arendusena alustatakse töömaailma kutse andmise e-halduskeskkonna loomist.

EPALE, Europassi Keskuse ja Euroopa Kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) riikliku kontaktpunktina jätkab Kutsekoda projektide planeeritud tegevuste ellu viimist.

Kutsekoja 2024. aasta tegevuskava kinnitas nõukogu.

Skip to content