Skip to content
Home » Kutsekoda osaleb VÕTA (Varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamine) projektis

Kutsekoda osaleb VÕTA (Varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamine) projektis

2005. aasta augustis sai Tartu Ülikooli eestvedamisel alguse seni suurim ülikoolidevaheline (ligi 3 aastat kestev, 15 partneriga ja mahuga 32 milj EEK) Euroopa Sotsiaalfondi toel elluviidav projekt „ÜlikooliLõpetajate Konkurentsivõime tõstmine läbi õppetegevuse Kvaliteedi Arenduse" (LÜKKA) , mille ühe alaprojekti – varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) – koostööpartneriks on ka Kutsekoda. Eesmärgiks on üheskoos VÕTA süsteemi ja põhimõtete väljaarendamine ja juurutamine ülikoolide, rakenduskõrgkoolide, kutsekoolide igapäevategevuses ning eesti elanikonna tevitamine uutest ja paindlikematest võimalustest hariduse omandamisel.


Kogu suure LÜKKA projekti ja selle alaprojektide käivitamise tõukejõuks oli tõdemus, et Eesti haridussüsteem, tööturg ja tööandjad on oma ootustelt üksteisest mööda liikumas ehk puudus üksteisemõistine ja dialoog küsimuses kes või mis on (kõrg)koolilõpetaja ja mida ta peab oskama ja teadma? Seega on projekti õnnestumise suureks eelduseks silla loomine tööandjate ja (kõrg)koolide vahel, ning just selles osas on Kutsekojal ja Eesti kutsete süsteemil ette näidata 8 aastane koostöökogemus nii koolitajate, tööandjate kui riigi osalusel.


Alaprojekti VÕTA seisukohalt on eriti oluliseks Kutsekoja kogemus töökogemuse arvestamisel kutseomistamise protsessis, selles osas on Kutsekoda nö "VÕTA pioneer", sest Eesti kutsete süsteemi eesmärgiks on olnud loomisest saati Eesti tööjõu konkurentsivõime tõstmine ja seeläbi ka meie tublide töötajate oskuste ja teadmiste arvestamine ja tunnustamine hoolimata nende omandamise viisist.

 

VÕTA 6-st eesmärgist on praeguseks sihile lähedal kaks:

  • VÕTA olukorra kaardistamine ja uuringute läbiviimine.
  • Ülikoolide ja teiste haridusasutuste vaheliste koostöövõrgustike loomine ja VÕTA ühtsete põhimõtete väljatöötamine.

Nende kahe alategvuse raames on VÕTA alaprojekti jaoks olulised küsimused sisse viidud uuringutesse "Nõustamine Eesti kõrharidussüsteemis" ja "Üliõpilaste sotsiaalmajanduslik olukord 2005 – 2006". Olulise tähtsusega on ka alaprojekti
„Kvaliteedikultuuri arendamine ülikoolides" kvaliteedialase olukorra kaardistus, sest VÕTA ellurakendamine eeldab usaldust ja usaldus eeldab kvaliteeti.
Samuti on käidud omandamas väliskogemust Prantsusmaal, Suurbritannias ja Norras ning sealsed VÕTA-spetsialistid on toonud oma kogemuse ka Eestisse.

Praeguseks, kui projekti lõpuni on aega üle aasta, on suurem rõhk pööratud järgmistele tegevustele:

VÕTA kursuste väljatöötamine õppijatele/ üliõpilastele, nõustajatele, tuutoritele ja edasikoolitajatele.
VÕTA koolituste läbiviimine
VÕTA tugisüsteemi loomine õppijatele, õppejõududele, nõustajatele ja tuutoritele
VÕTA laiem tutvustamine

Ka Kutsekoja töötajad on sügisel toimuva VÕTA nõustajate koolituse üheks sihtrühmaks.

Skip to content