Skip to content
Home » Kohaliku omavalitsuse teenistujate ametiprofiilid 

Kohaliku omavalitsuse teenistujate ametiprofiilid 

Rahandusministeeriumi ning Riigi Tugiteenuste Keskuse eestvedamisel on koostatud kohaliku omavalitsuse üksuste (KOV) teenistujate kompetentsiloend. Selles on kirjeldatud nii teenistujate üldkompetentsid kui ka ametikohtade erialased kompetentsid.

Koos Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonnaga käib nüüd töö, et koostada nende kompetentside põhjal KOV teenistujate profiilid, milles kompetentsid on n-ö tõlgitud oskuste registri keelde. Üks selle tegevuse laiemaid eesmärke võiks olla tulevikus oskuste süsteemis loodavate organisatsiooni kompetentsimudelite abil KOV teenistujate erialast ettevalmistust veelgi tõhusamalt toetada.

Esimesena koostati keskkonnanõuniku/-spetsialisti ning kultuurinõuniku/-spetsialisti profiilid. Selleks võtsid oskuste registri toimetajad ette kompetentsiloendid ning kontrollisid, kas ja missugused nendest kompetentsidest on oskuste registris juba kajastatud. Puuduvad kompetentsid püüti võimalikult sarnases sõnastuses oskuste registrisse kanda. Nii lisandusid registrisse näiteks sellised oskused nagu kohaliku elu korraldamine, rahvuskultuuriga arvestamine jms.

Kui esialgsed profiilid valmis, vaadati need koostöös kohalike omavalitsuste poliitika osakonna teenistujatega üle. Arutelu käigus otsustati, missugused oskused kompetentsiloendis kajastatule kõige paremini vastavad ning mida tuleks veel lisada või muuta. Nüüdseks on valminud ka arendusnõuniku, ettevõtlusspetsialisti, haridusnõuniku, sotsiaaltöö- ja noorsootööspetsialisti profiilid. Töö profiilidega ei ole aga veel lõppenud. Järgmisena saadetakse need ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks teistele ministeeriumidele ning saadud tagasiside põhjal tehakse viimased lisandused ja parandused. Seni tehtut käsitleti ka KOV teenistujate arendamist koordineeriva ministeerumideülese juhtrühma kohtumisel, kus ministeeriumide esindajatele selgitati laiemalt nii oskuste süsteemi rakendamise võimalusi kui ka tutvustati ühte valminud KOV ametiprofiili.

Koostöö on olnud põnev ja tänuväärne. Ühest küljest oleme saanud oma registreid täiendada, kuid samal ajal ka oskuste registrit testida. Näiteks on tehtud töö põhjal võimalik koostada oskuste registrisse soovi korral teemaviide, mille alla koonduvad KOV teenistujate üldkompetentsid. Nii on see edaspidi igale KOV-ile hõlpsasti kättesaadav. Samuti on koostatud ametiprofiilid hea täiendus valmivasse ametite registrisse.

Helin Kask, oskuste registri toimetaja

Skip to content