Skip to content
Home » Infotund: kutseeksami hindamisjuhend. Kutse andjate kvaliteedihindamine

Infotund: kutseeksami hindamisjuhend. Kutse andjate kvaliteedihindamine

Kutseeksami hindamisjuhend on oluline infoallikas nii kutse taotleja kui hindaja jaoks, juhendist kinnipidamine aitab vältida edasisi vaidlusi.

„Kutseeksami õnnestumise eelduseks on hästi läbi mõeldud ja selgelt kirja pandud hindamisprotsess,“ tõdes kutsesüsteemi arendusjuht Salome Virkus Kutsekoja infotunnis kutseeksami ülesehitusest ja hindamisjuhendi koostamisest rääkides.

Virkuse sõnul on hindamisjuhend oluline infoallikas kõigile eksamiprotsessis osalejatele, mistõttu on tähtis lahti kirjutada nii see, millised on hindamiskriteeriumid, kui ka see, mida ja millal hinnatakse – milliseid kompetentse õppe jooksul, mida eksamipäeval jne.

Kutsesüsteemi kvaliteedijuht Agne Lepikson, kes tegi infotunnis kokkuvõtte kutse andjate 2021. aasta kvaliteedihindamistest, tõdes, et üldmulje oli väga hea, ehkki arendamist vajavaid kohti veel on.

Eelmisel aastal jätkati 2020. aastal valimis olnud kutse andjate kvaliteedi hindamist läbi kutseeksamite vaatluste ning hinnati 14 kutse andja kutseeksamite kvaliteeti. Maksimaalsed punktid anti kolmele kutse andjale, alla 90% punktidest teenis kolm kutse andjat.

Lepikson andis näidete varal ülevaate ka sellest, millega jäid hindajad rahule, mis leiti olevat vajaka. Samuti selgitas ta, mis on sel aastal kvaliteedihindamiste fookuses.

Infotunni materjalid

Infotund toimus 3. märtsil 2022.

Skip to content