Skip to content
Home » Euroopa kvalifikatsiooniraamistik: töötaja ja õppija mobiilsus eeldab usaldust

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik: töötaja ja õppija mobiilsus eeldab usaldust


Kõnealune tööseminar, mis on osa CEDEFOPi laiaulatuslikust tööst EQFi arendamisel ja rakendamisel, tegi kindlaks, mil viisil sektorid, ettevõtted, avalikud asutused ja riigid võiksid Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku mobiilsuse (nii tööalase kui õpirände) ja elukestva õppe arendamisel kasutada.
 
Kutsekvalifikatsoone ei väljasta enam ainult riiklikud institutsioonid, vaid ka suurettevõtted, kaubandus- ja tööstuskojad ning muud sektoraalsed üksused – nii ei ole see mitte ainult EL liikmesriikides, vaid üha enam ka ravusvahelisel tasandil.
 
Erinevatest allikatest pärinevate kvalifikatsioonide ülikülluse tõttu satub aga ohtu kvalifikatsiooni sisu, mis ei ole enam nii lihtsalt mõistetav ja seega väheneb usaldus selle suhtes. Läbipaistmatuse tõttu on inimestel raske ettevõtete, sektorite või riikide vahel liikudes oma teadmistele, oskustele ja õpitule tunnustust leida.
 
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku omapära seisneb selles, et ta liigub institutsioonaalselt lähenemiselt (s.t kvalifikatsiooni väljaandva asutuse põhiselt lähenemiselt) õpitulemustel  (Learning outcomes) põhineva määratluse poole. Selle järgi ei peaks erinevate sertifikaaatide ja diplomite võrdlemine ja kombineerimine põhinema enam küsimusel „kes sind kvalifitseeris?", vaid sellel, mida sa tead, mõistad ja suudad teha.
 
See tähtsusetuna tunduda võiv nihe on tegelikult üpris radikaalne: idee taga on võimalus, et väljaspool haridus- ja koolitussüsteemi (nt tööpostil või vabal ajal) õpitu oleks kvalifikatsiooni osana formaalselt tunnustatud. See lubaks ka siiani võrreldamatute riiklike institutsioonide, hargmaiste või sektoraalasutuste poolt välja antud sertifikaatide ja diplomite ühendamist.
 
Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlament on kutsunud liikmesriike üles oma riiklikke kvalifikatsiooniraamistikke EQFiga ühendama aastaks 2010 – ja see nõuab vastastikust usaldust. Tööseminaril tehti ettepanekuid, mis võiksid sellise usalduse ülesehitamisele kaasa aidata ja seda järgmisel moel:

  • suunates tähelepanu viisidele, kuidas riigid oma kvalifikatsioonisüsteeme EQFiga ühendavad;
  • illustreerides, kuidas õpitulemustel põhinevat lähenemist saab konkreetselt kasutada;
  • rõhutades kvaliteeditagamise üliolulist rolli õppe sertifitseerimisel. 

Kõigil neil tasanditel pakub CEDEFOP huvigruppidele praktilist abi:

  • tänu oma silmapaistvale rollile EQFi nõuandvas kogus (EQF Advisory Group), mis koondab enamuse Euroopas kvalifikatsioone välja andvaid asutusi;
  • analüüsides EQFi pilootprojektide ja katsete tulemusi;
  • uurides EQFi rakendamisega seotud võtmeküsimusi ja nendest raporteerides.

Eestis võeti 22. mail 2008 vastu uus kutseseadus, mis sätestab 8-astmelise kvalifikatsiooniraamistiku senise 5-astmelise raamistiku asemel. Uus 8-astmeline raamistik viib meie kutsete süsteemi kooskõlla Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga EQFiga ning annab võimaluse meie kutsete süsteemi teiste Euroopa riikide süsteemidega võrrelda. Kutsekojas on käivitunud ESF programm „Kutsete süsteemi arendamine", mis aitab uut kvalifikatsiooniraamistikku Eestis rakendada. 
 
Viited:
 
Tööseminari päevakava: http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3⊂=1&read=3820
 
Euroopa Komisjoni lehekülg EQFi kohta
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm  
 
Info kutsesüsteemist kutsehariduse infopangas http://www.innove.ee/seirekeskus/kutsete_systeem 
  
 
Käesolev pressiteade on valminud koostöös Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse CEDEFOPi http://www.cedefop.europa.eu ja SA Innove Kutsehariduse seirekeskusega, kes on ReferNet Eesti esindaja. http://www.innove.ee/seirekeskus

Skip to content