Skip to content
Home » EQVEGAN – majakas taimse toidu tööstuse arengus

EQVEGAN – majakas taimse toidu tööstuse arengus

Taimse toidu eelistamine on tõusev trend. Suur osakaal on vegantoidul, mille tööstuslik tootmine toob kaasa uuendusi tootmistehnoloogiates ja -protsessides. See omakorda seab uued nõudmised tööjõule. Pakiline vajadus tõsta töötajate pädevust ning soodustada spetsialistide riikidevahelist liikuvust lõi pinnase rahvusvahelisele projektile EQVEGAN.

EQVEGAN on Euroopa Liidu Erasmus+ programmi nn teise samba projekt. Projekti Eesti esindaja, SA Kutsekoda akadeemiline nõunik Olav Aarna selgitas, et teise samba projektides on kesksel kohal huvirühmade koostöö. Eesmärk on innovatsiooni ja heade praktikate vahetamine – valdkonna oskuste alliansid –, kuhu on kaasatud 15 institutsiooni 11 riigist – lisaks Portugalile Austriast, Hispaaniast, Horvaatiast, Kreekast, Maltalt, Poolast, Prantsusmaalt, Soomest, Türgist ja Eestist.

Projekt sai alguse 2020. aastal Coimbra rakenduskõrgkooli algatusel Portugalist. Toiduainetööstusega seotud ettevõtlusorganisatsioonide, õppeasutuste ja avaliku sektori asutuste koostöös moodustati konsortsium, mis asus eest vedama taimse toidu tööstuse töötajate oskuste ja pädevuste vastavusse viimist tänapäeva nõuetega.

Millised on taimse toidu töötlemisel vajalikud spetsiifilised oskused?

Aarna sõnul osutusid eestlaste kogemused tuleviku oskuste vajaduse väljaselgitamisel väärtuslikuks juhtlõngaks. „Mitu OSKA uuringut on näidanud, et töötlevas tööstuses on puudu mitte niivõrd tööstusharu spetsiifilistest oskustest, vaid üldoskustest. Täpselt samale järeldusele tulime ka taimse toidu tööstuse kolme keskse ametiala oskusprofiile analüüsides,“ kinnitas ta. „Puuduvad oskused seonduvad eelkõige tuntud moodsate märksõnadega: digipööre, automatiseerimine ja rohepööre, mida tuleb siduda taimse toidu tööstuse konteksti.“

Kolm keskset ametiala, mida analüüsiti, on tootmisprotsessi operaator, tehnik ja tehnoloog. Nendel ametialadel vajalikud teadmiste, oskuste ja pädevuste profiilid on detailselt kirjeldatud ESCO (oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaator) süsteemis, oskuste ja pädevuste sambas.

Millised on võimalused uute oskuste omandamiseks?

Oskuste vajaduse selgitamisele lisaks on projekti üks eesmärk nende oskuste arendamisele suunatud koolitusmoodulite väljatöötamine. 2021. aastal koostasid projekti kaasatud õppeasutused koos toiduainetööstuse ettevõtlusorganisatsioonidega koolituste õppekavad, aasta hiljem toimus partnerriikides koolitajate ettevalmistamine ning praegu koolitusmoodulite testimine.

Samuti toimub taimse toidu tööstuse töötajate sertifitseerimisskeemi, meie mõistes kutse andmise, väljatöötamine ja mitme üldiseks levitamiseks mõeldud juhendmaterjali koostamine. „Mul on olnud suurepärane võimalus rakendada meie nüüd juba rohkem kui kahekümneaastast kutsestandardite koostamise ja nende kasutamise kogemust nii kutse andmisel kui kutse- ja kõrghariduse õppekavade arendamisel, sh toiduainetööstuse vallas,“ lisas Aarna.

Uuenduslikke koolitusi taimse toidu tööstuse spetsialistidele ja õppuritele Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemetel 4–7 on kavas pakkuda seitsmes keeles. Ehkki eesti keel nende hulka ei kuulu, kinnitas Aarna, et soovi korral on Eestis võimalik kasutada kõiki projekti materjale ja kogemusi.

Projekt lõpeb käesoleva aasta novembris.

Skip to content