Skip to content
Home » Ämmaemanduse õppe lõpetajad saavad tulevikus 6. taseme kutse

Ämmaemanduse õppe lõpetajad saavad tulevikus 6. taseme kutse

Tartu ja Tallina  tervishoiu kõrgkoolid hakkavad  ämmaemanda õppekava lõpetajatele andma kutset uuendatud kutsestandardi alusel. Esmase kutse asemel saavad lõpetajad tulevikus 6. taseme kutse.

Ämmaemanda 6. taseme ja 7. taseme kutsestandardid uuendati ja kinnitati eelmise aasta lõpus, tänavu kevadel kinnitati Tartu ja Tallinna tervishoiu kõrgkoolidele õigused oma lõpetajatele uuendatud 6. taseme kutsestandardi alusel kutset anda. Kui varasemalt said lõpetajad ämmaemand, tase 6 esmase kutse, siis alates 2025. aastast hakatakse lõpetajatele andma ämmaemand, tase 6 kutset.

Miks olid uuendused vajalikud, selgitab kutsestandardite uuendamise töörühma liige, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda õppekava juht Katrin Klein.

Miks tingis vajaduse kutsestandardeid uuendada?

Ämmaemanda kutsele ja haridusele esitatavad nõuded on Euroopa Liidus olnud juba pikka aega reguleeritud, võimaldades tööjõu vaba liikumist. Lisaks teoreetilistele teadmistele on kohustus täita EU direktiivi 2005/36, 6. jagu, artikkel 40 välja toodud nõuded praktilistele käelistele oskustele, mille järgi tuleb õppekava lõpetamiseks näiteks vastu võtta vähemalt 40 sünnitust, jälgida ja nõustada vähemalt 100 rasedat jne. Õppekava lõpetaja on tervishoiu tippspetsialist, kellel on õigus töötada iseseisvalt.

Seetõttu otsustas kutsestandardi koostamise töörühm, et tase 6 esmase kutse andmise jätkamine lõpetajatele ei ole enam reaalse töömaailma vajadustega kooskõlas ning koolilõpetajatele peaks omistama ämmaemand, tase 6 kutse.

Mis seoses kutsestandardi uuendamisega tudengite jaoks muutub ja millal?

Üliõpilaste jaoks tähendab see seda, et alates aastast 2025 (lõpetavad jaanuaris) ämmaemanda õppekava lõpetajatele omistatakse ämmaemand, tase 6 kutse ning neil on võimalik tööle asuda ettevõttesse, kus ämmaemand, tase 6 kutsetunnistuse omamine on eelduseks teenuse osutamisel.

Õppekava arendus koos kutsestandardi uuendamise protsessiga toimub pidevalt, et lõpetajate kompetentsusnõuded oleks töömaailmaga vastavuses.

Millele uuendusi tehes toetusite?

Seekord võttis kutsestandardi töörühm lisaks uuendatud kutsestandardi koostamise juhisele aluseks Rahvusvahelise Ämmaemandate Konföderatsiooni poolt 2019. aastal määratletud ämmaemanda baaspädevused, mille alusel kirjeldati kutsestandardisse kolm kohustuslikku kompetentsi koos tegevusnäitajatega ning kutset läbiv kompetents koos tegevusnäitajatega. Hetkel kehtiv ämmaemanda õppekava on alates 2021. õppeaastast samuti tuginenud rahvusvahelistele ämmaemanda baaspädevustele.

Lisaks analüüsiti töömaailmas toimuvaid muutusi, nagu töö ümberstruktureerimine seoses rahvastiku demograafiliste muutustega ja näiteks riskirasedate arvu tõusuga. Toodi välja muutuv töökeskkond, kus teenust osutatakse lisaks tervishoiuasutusele ka patsiendi kodus ning arutati patsientide ootusi kvaliteetsele ämmaemandusabi teenusele. Kõik eelnevad tegurid mõjutavad seda, et kutsestandard oleks vastavuses tegeliku praktikaga.

Mis töömaailma kutse taotlejate jaoks muutub?

Töömaailma kutse taotlejate jaoks suuri muudatusi ei tulnud, on võimalik taotleda nii tase 6 kui ka tase 7 kutset. Tase 7 taotleja peab olema lisaks töötamisele ämmaemandana ka kutseala eestvedaja ning panustama kutseala järjepidevale arengule, näiteks koolitama kolleege ja juhendama üliõpilasi.

Standarditesse sõnastati ka tulevikuoskused – millest siin lähtuti ja mis sõnastamisel aitas?

Tulevikuoskuste kirjeldamisel tugines töörühm OSKA trendikaartidele ning kutsealaste teadusuuringutele, kus muutuva ühiskonna ja tehnoloogia tingimustes on oluline ämmaemanda käeliste baasoskuste säilitamine. Ämmaemand peab oskama kohanduda erinevate kultuuride, religioonide, seksuaalvähemuste ja peremudelitega. Inimesed muutuvad terviseteadlikumaks ja suurenevad nende ootused teenuse kvaliteedile ja kättesaadavusele, seetõttu peab ämmaemand olema teadlik ja kasutama muutuvast töökeskkonnast, õigusruumist ja patsiendiohutusest tulenevaid töövõtteid.

Ämmaemandusabi osutamiseks on oluline interdistsiplinaarse meeskonnatöö jätkuv arendamine, töö ümber struktureerimine ja paindlikud töötingimused. Seoses töö iseloomu muutumisega on märgata tulevikus töömahu olulist kasvu, mistõttu tuleb rohkem tähelepanu pöörata töötaja enda vaimsele ja füüsilisele tervisele.

Skip to content