Skip to content
Home » Mida tähendab kutse andmine?

Mida tähendab kutse andmine?


Kutseeksam korraldatakse ja kutse antakse järgmiselt:

 • õppeasutuse lõpetamisel – kutse märgitakse akadeemilisele õiendile või diplomile;
 • tööturul tegutsevatele töötajatele – antakse kutsetunnistus.

Töömaailma kutse andmist korraldab kutse andja, kes on avalikul konkursil kutsenõukogu otsusega võitjaks kuulutatud ja kelle kohta on kutseregistris sellekohane märge. Õppeasutusele antakse kutse andmise õigus, kui õppekava vastab kutsestandardile ja on riiklikult tunnustatud.

Töömaailma kutse andmine tähendab kutse andmist tööturul tegutsevatele inimestele ehk mitte õppeasutuse lõpetamisel. Kutse andjana tegutsemise õiguse taotleja on vastava kutsetegevuse valdkonnaga vahetult seotud ning aktiivselt tegutsev ja registreeritud:

 • töötajate, tööandjate, kutse- või erialaühendus
 • juriidiline isik
 • riigiasutus
1. Leia kutsestandard

Kutse andmise aluseks on kinnitatud kutsestandard. Kui sobivat kutsestandardit ei ole kinnitatud, võib teha ettepaneku kutsestandardi koostamiseks. Selle kinnitab kutsenõukogude esimeeste kogu.

Loe kutsestandardi kohta >

2. Hinda valmisolekut

Kutse andja õigusi taotleval organisatsioonil peab olema valmisolek tegeleda kutse andmisega ja vastavus kutseseaduse § 11 lg-s 1 kehtestatud tingimustele:

 • kutse andja tegevuse hulka kuulub asjakohase kutsetegevuse arendamine;
 • kutse andjal peavad olema vahendid ja võimalused kutse andmise korraldamiseks;
 • kutse andjal peab kutse andmiseks olema palgatud piisav hulk vajaliku hariduse, väljaõppe ja kogemusega töötajaid ning moodustatud kutsekomisjon;
 • kutse andja peab olema võimeline tegutsema sõltumatult, asjatundlikult, erapooletult ja kedagi diskrimineerimata.


Kutse andja õigusi taotleva organisatsiooni esindaja põhjendab kutsenõukogule kutse andmise vajalikkust valdkonnas ning tutvustab konkreetseid tegevusplaane.

Kutse andja avalikul konkursil osalemise hindamiskriteeriumid >

3. Tutvu avaliku konkursi teatega

Tööturul tegutsevatele töötajatele kutse andmise õiguse saamiseks tuleb osaleda Kutsekoja korraldatud avalikul konkursil. Konkursi korraldamise korra ja kutseseaduses nimetatud tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

Konkursiteade on leitav järgmistes kohtades.

 • Täies mahus Kutsekoja veebilehel.
 • lühendatult teabesüsteemis Ametlikud Teadaanded. Konkursiteates märgitakse kutse, kutseala või -tegevuse valdkond, milles kutse andjana tegutsemise õigus antakse, ja tegutsemise õiguse ajavahemik, samuti konkursil osalemise taotluse esitamise tähtaeg, koht ja viis. Peale selle lisatakse viide Kutsekoja veebilehele, kus on avaldatud kogu konkursiteate sisu.
 • Võimaluse korral ka vastava kutsetegevusega seotud teadaolevates teabekanalites.

Konkursi väljakuulutamise võimalikud põhjused

 • Tegutseva kutse andja (KA) volituste lõppemiseni on jäänud vähem kui aasta
 • Vastaval kutsel, kutsetasemel, -alal või kutsetegevuse vastavas valdkonnas ei ole KA-d
 • Vastaval kutsealal või selles kutsetegevuse valdkonnas on KA, aga tal ei ole õigust vastava kutseala või -tegevuse valdkonna kõiki kutseid anda
 • Vastaval kutsealal või selles kutse tegevuse valdkonnas on KA, aga ta ei soovi vastava kutseala või -tegevuse valdkonna kõiki kutseid anda
 • KA soovib lõpetada tegutsemise KA-na
 • KA ei täida oma ülesandeid
 • KA kutse andmise õigus on kehtetuks tunnistatud
 • Välja on kuulutatud KA pankrot
 • Algatatud on KA lõpetamine

Välja kuulutatud avalikud kutse andja konkursid >

4. Koosta ja esita vajalikud dokumendid

Täida taotlus, sealhulgas järgmise teabega:

 • eneseanalüüs;
 • kinnitus kutse andmise korraldamiseks vajalike vahendite ja võimaluste kohta (kutse- ja hindamiskomisjoni tegevuseks vajalike ruumide, sisustuse jm vara olemasolu või nende kasutamise võimalus);
 • andmed kutse andmisega seotud dokumentide töötlemise ja säilitamise võimaluse kohta (kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega);
 • kutse andmisega seotud tegevuse korraldamiseks määratud isiku nimi ja kontaktandmed;
 • kutse andmise korraldamise üldine tegevuskava järgmise viie aasta kohta.

Esita dokumendid, mis tõendavad konkursil osalejale esitatavatele tingimustele vastavust:

a) põhikiri või -määrus,
b) viimase majandusaasta kinnitatud aruanne,
c) maksu- ja tolliameti tõend ajatamata maksuvõlgnevuste puudumise kohta,
d) kutse andmise kord,
e) kutse andmise ja taastõendamise tasu kalkulatsioon,
f) kutseõppe tasemeõppe õpilase kutseeksami läbiviimisega seotud kulude kalkulatsioon või kutse andmise kulude kalkulatsioon, kui sama eksamit korraldatakse nii kutseõppe lõpetajatele kui töömaailma taotlejatele,
g) institutsioonide ja isikute nõusolek kutsekomisjoni töös osalemiseks.

Esita väljavõte kutsekomisjoni protokollist kutse andmise korra ja arvutuste kooskõlastamise kohta.

Esita kutseala või -tegevuse valdkonna eripärast tulenevad lisadokumendid, kui kutsenõukogu on otsustanud nende esitamise vajaduse ja need on nimetatud avaliku konkursi teates.

Esita taotlus ja dokumendid Kutsekojale
• eelistatult elektrooniliselt ja digiallkirjaga aadressil kutsekoda@kutsekoda.ee
või
• paberil aadressil SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, kuid koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektrooniliselt. Konkursil osalejal on õigus igal ajal taotlus tagasi võtta, samuti teha selles muudatusi kuni taotluste esitamise tähtaja saabumiseni.

5. Oota konkursi tulemust

Kutsekoda vaatab õigeks ajaks saabunud taotlused ja dokumendid läbi kümne tööpäeva jooksul ning teavitab konkursil osalejat kolme tööpäeva jooksul taotluse ja dokumentide edastamisest kutsenõukogule või taotluse rahuldamata jätmisest puuduste tõttu esitatud dokumentides.

Konkursi võitja otsustamiseks on kutsenõukogul aega kaks kuud või taotluste hindamiseks moodustatud ekspertkomisjoni kaasamisel kolm kuud. Mõlemad arvestused on alates konkursil osalemise taotluste esitamise tähtajast.

Kutsekoda saadab kutsenõukogu otsusest võitja kohta teate kõikidele konkursil osalenutele kolme tööpäeva jooksul.

Konkursi võitja kantakse KA-na kutseregistrisse konkursiteates märgitud ajaks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks. Kutseregistrisse kandmisel märgitakse kutsestandarditest tulenevad kutsed ja nende tasemed, mille suhtes on KA-l õigus kutseid anda.

Isikul, kes leiab, et tema õigusi on konkursi korraldamisel rikutud või vabadusi piiratud, on õigus konkursi korraldamist vaidlustada halduskohtus halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras või esitades kutseasutuse kaudu vaide haridus- ja teadusministrile haldusmenetluse seadusega sätestatud korras.


Õppeasutus saab kutsenõukogult kutse andja õigust taotleda ilma konkursita, kui õppekava vastab kutsestandardile ja on riiklikult tunnustatud. Kutse andmise õigus antakse iga kutse kohta eraldi.

Kutse andja õiguse taotlemise sammud

1. Eeltaotlus ja vajaliku teabe täpsustamine

Kutse andja õiguse taotlemise esimese sammuna on soovitatav võtta ühendust Kutsekojaga ning esitada loetelu erialadest, millele soovitakse kutse andjaks saada.

Eeltaotluse vorm >

See aitab välja selgitada, kas õppekava aluseks olev kutsestandard on kehtiv ning kas kutsealal on olemas konkursiga valitud kutse andja ja kutsekomisjon. Nendega koostöö on vajalik järgmiste kutseseadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

Kui vastaval kutsealal ei ole tegutsevat kutsekomisjoni, moodustab selle Kutsekoda.

2. Taotluse esitamine

Peale eeltaotluse esitamist ja vajaliku teabe täpsustamist saab õppeasutus alustada kutse andja õiguse taotlemisega. Selleks teeb õppeasutus järgmist.

 • Täidab taotluse ilma konkursita kutse andja õiguste saamiseks.

Taotluse vorm kutseõppeasutusele >
Taotluse vorm kõrgkoolile >

 • Valmistab ette vajalikud dokumendid, s.t kutsestandardi kompetentside ja õppekava õpiväljundite vastavustabeli ja lõpueksami, lõputöö või kutseeksami hindamiskomisjoni moodustamise põhimõtted.
 • Pöördub vastava valdkonna kutsekomisjoni poole, et eelnimetatud dokumendid kooskõlastada ning leppida kokku, millal ja kuidas toimub kutsekomisjoni kinnitatud kutseeksami dokumentatsiooni õppeasutusele edastamine, hindamiskomisjonide koosseisude kooskõlastamine ja muu kutseeksamitega seotud koostöö.
 • Saadab taotluse koos kutsekomisjoni kooskõlastatud dokumentidega (õppekava kutsestandardile vastavuse võrdlustabel ja kutseeksami hindamiskomisjoni moodustamise põhimõtted) Kutsekoja üldmeilile kutsekoda@kutsekoda.ee.
 • Nimetab kontaktisiku, kes hakkab kutse saanud isikute andmeid kutseregistrisse sisestama ja kelle poole saab tehniliste küsimustega pöörduda.

Kutse andja ülesanded

Konkursiga valitud kutse andja

 1. Töötab koostöös kutsekomisjoniga välja kutse andmise korra eelnõu ja esitab selle kutsenõukogule kutse andmise õiguse taotlemisel.
 2. Korraldab kompetentsi hindamise juhendite, eksamimaterjalide ning teiste kutse andmiseks vajalike dokumentide väljatöötamise.
 3. Hindab, kas kutsekomisjoni kaudu konkursita valitava ja kutse andja õigust taotleva õppeasutuse õppekava vastab kutsestandardile, ning kooskõlastab õppeasutuse lõpueksami, lõputöö või kutseeksami hindamiskomisjoni koosseisu, et tagada tööturu osaliste kaasatus.
 4. Töötab välja ja arendab kutseõppe tasemeõppega seotud kutseeksami hindamisjuhendeid, eksamimaterjale ja teisi vajalikke dokumente ning korraldab kutseeksamit kutseseaduse §-s 172 sätestatud tingimustel.
 5. Arvutab ja esitab kutsenõukogule kinnitamiseks kutse andmise ja kutse taastõendamisega seotud tasu suuruse, kooskõlastades selle enne kutsekomisjoniga.
 6. Korraldab kutse andmise väljakuulutamist.
 7. Tagab kutse andmisega seotud teabe avalikustamise.
 8. Võtab vastu kutset taotleva isiku avalduse ja dokumendid (edaspidi: dokumendid) ning lähtuvalt kutse andmise korras sätestatud kutsetunnistuse taotlemise eeltingimustest hindab taotleja sobivust taotletavale kutsetasemele ning esitab nõuetekohased dokumendid otsustamiseks kutsekomisjonile.
 9. Väljastab kutsetunnistuse või kutsetunnistuse duplikaadi.
 10. Tagab kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse.
 11. Vastutab kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise eest.
 12. Esitab kutsenõukogule vähemalt kord aastas kutse andmise korraldamise aruande ning kutse andmisega seotud rahaliste vahendite kasutamise aruande.
 13. Edastab kutseasutusele kutseregistrisse kandmiseks vajalikud andmed.
 14. Kutse andja määrab ülalolevates punktides 1–13 loetletud ülesannete täitmiseks vastutava isiku.

Vaata ka juhendit sellest, mis teave peab olema kutse andja kodulehel >

Kutsekomisjoni moodustamine ja selle ülesanded

Konkursiga valitud kutse andja (selle puudumisel SA Kutsekoda) moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni, kuhu kuuluvad selle valdkonna kutse andmisest huvitatud osalised ehk näiteks spetsialistid, tööandjad, töötajad, koolitajad, kutse- ja erialaliitude esindajad, vajaduse korral klientide ning tarbijate esindajad.

Kutsekomisjon:

 • töötab välja kutse andmise korra koostöös kutse andja õiguste taotlejaga;
 • kinnitab vajaduse korral kompetentsuse hindamise koha nõuded;
 • vaatab läbi kutset taotleva isiku dokumendid ning otsustab tema kompetentsuse hindamise vormi ja viisi;
 • nimetab vajaduse korral hindamiskomisjoni(d), kes hindab (hindavad) kutset taotleva isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardi nõuetele;
 • kinnitab hindamise korraldamise juhendi ja eksamimaterjalid;
 • otsustab kutset taotlevale isikule kutse andmise või andmata jätmise;
 • lahendab hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi;
 • annab kutsenõukogu taotlusel hinnangu õppeasutuse õppekava vastavuse kohta kutsestandardile;
 • täidab muid seaduses sätestatud ülesandeid.

Kõigi ülesannete täitmiseks tuleb koostada kutsekomisjoni töökord.

Kutse andja õigusi taotlev organisatsioon peab kutsekomisjoni koosseisu hoolikalt kavandama. Kõikide oluliste osaliste kaasatusest oleneb hilisem tulemus, laiem kandepind ja kutse andmisega seotud kogu tegevuse usaldusväärsus.

Dokumentide koostamisel on abiks Kutsekoja koordinaator. Töö käigus mõeldakse läbi kutse andmise põhimõtted valdkonnas ja otsustatakse kutse andmise viis. See viis võib olla kutseeksam või dokumentide alusel tõendamine. Kutse andmise korras pannakse kutsetasemeti paika eksamivormid, kirjeldatakse üldisi nõudeid kutse andmisel ja kutsetunnistuse taotlemise protseduuri.

Ilma konkursita valitud kutse andja

 1. Tagab kutse andmisega seotud teabe avalikustamise.
 2. Tagab kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse.
 3. Vastutab kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise eest.
 4. Esitab kutsenõukogule vähemalt kord aastas kutse andmise korraldamise aruande ja kutse andmisega seotud rahaliste vahendite kasutamise aruande.
 5. Edastab kutseasutusele kutseregistrisse kandmisele kuuluvad andmed.
Hindamiskomisjoni moodustamine ja selle ülesanded

Hindamiskomisjon on kutsekomisjoni moodustatud komisjon kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks.

Kutsekomisjon võib olenevalt vajadusest moodustada ühe või mitu hindamiskomisjoni.

Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Kui hindamine toimub eksami vormis automaatse testimissüsteemi kasutamisel, mille puhul inimene eksami hindamisse ei sekku, vaid ainult kinnitab tulemusi, siis võib hindamiskomisjonis olla üks liige.

Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sõltumatud ning vajalike erialaste teadmiste ja kogemustega.

Hindamiskomisjoni liikmetest ei tohi üle ühe kolmandiku olla selleks hindamiseks või kutseeksamiks ettevalmistavaid koolitajaid või vahetult väljaõppe korraldamisega seotud isikuid ja üle ühe kolmandiku ei tohi olla kutset taotleva isiku tööandjaga samast asutusest, välja arvatud automaatse testimissüsteemi korral.

Hindamiskomisjon:

 1. võtab vastu kutseeksami ja hindab seda;
 2. koostab hindamise korraldamise ja tulemuste kohta protokolli ning esitab selle kutsekomisjonile.

Vaata lisaks

Siit leiad käimasolevad avalikud kutse andja konkursid.

Avalikul konkursil osalemise dokumendid

Siit leiad kutse andja konkursil osalemiseks kõik vajalikud dokumendinäidised ja juhendi.

Siit leiad kutse andjale kasulikud juhendid, käsiraamatud ja õppematerjalid.

Siit leiad kutse andjale kasulikud dokumendipõhjad ja vormid.

Kutse andmise tasu

Siit leiad, kuidas kutse andmise tasusid arvutada.

Siit leiad tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgi statuudi ja tunnustuse saajad.

Skip to content