Skip to content
Home » Kutsestandardid

Kutsestandardid

Mis on kutsestandard?

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Milleks on kutsestandardit vaja?

Kutsestandard on

 • aluseks tööturu nõudmistele vastavate õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel;
 • aluseks kompetentsuse hindamisel;
 • abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel;
 • abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele;
 • abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;
 • aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Kutsestandardi koostamine

 • Otsuse kutsestandardi koostamise või uuendamise vajaduse kohta teeb kutsenõukogu.
 • Ettepaneku kutsestandardi koostamiseks võib esitada kutse andja või muu vastava valdkonnaga seotud organisatsioon, ettevõte või asutus, samuti kutsenõukogude esimeeste kogu.
 • Kutsestandardi väljatöötamise kinnitab kutsenõukogude esimeeste kogu.
 • Kutsestandardid koostab kutsenõukogu moodustatud töörühm.
 • Töörühmadesse kuuluvad oma ala asjatundjad – töötajad, spetsialistid, juhid ja koolitajad.
 • Töörühmade töö korraldajaks ja kutsestandardite vormistajaks on Kutsekoda.

Kutsestandard peab vastama järgmistele tingimustele:

 • on koostatud töö funktsionaalsest analüüsist lähtuvalt, arvestades kokkuleppeid kutsete laiapõhjalisuse või kitsuse osas;
 • kirjeldama oodatavaid kompetentse vaadeldavate ja hinnatavatena;
 • määratlema isiku kompetentsuse hindamise viisid;
 • määratlema vastava kutse kvalifikatsioonitaseme EKR-s.

Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhend

Koostatud kutsestandarditega saab tutvuda kutseregistris.

Vaata ka kutsestandardite arvamusküsitlusi ja viimati kinnitatud kutsestandardeid

Top
Skip to content