Перейти к содержимому
Home » Kutsestandard

Kutsestandard


Kutsestandard

  • on alus tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamisel;
  • on alus kompetentsuse hindamisel;
  • aitab tööandjat ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määramisel, koolituste plaanimisel;
  • aitab töötajat, kes soovib saada selgust olemasolevates ja puuduvates oskustes, andes võimaluse plaanida oma arengut ja karjääri ning luues aluse elukestavale õppimisele;
  • annab koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele teavet selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;
  • on alus kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Otsuse kutsestandardi koostamise või uuendamise vajaduse kohta teeb kutsenõukogu. Ettepaneku kutsestandardi koostamiseks võib esitada kutse andja või muu vastava valdkonnaga seotud organisatsioon, ettevõte või asutus, samuti kutsenõukogude esimeeste kogu.

Kutsestandardi väljatöötamise kinnitab kutsenõukogude esimeeste kogu.

Kutsestandardid koostab kutsenõukogu moodustatud töörühm. Töörühmadesse kuuluvad vastava ala asjatundjad ehk töötajad, spetsialistid, juhid ja koolitajad. Töörühmade töö korraldaja ja kutsestandardite vormistaja on Kutsekoda.

  • on koostatud töö funktsionaalsest analüüsist lähtuvalt, arvestades kokkuleppeid kutsete laiapõhjalisuse või kitsuse kohta;
  • kirjeldab oodatavaid kompetentse vaadeldavate ja hinnatavatena;
  • määrab isiku kompetentsuse hindamise viisid;
  • määrab vastava kutse kvalifikatsioonitaseme Eesti kvalifikatsiooniraamistikus (EKR).

Vaata lisaks

Перейти к содержимому