Перейти к содержимому
Home » Juhendid, käsiraamatud, õppematerjalid

Juhendid, käsiraamatud, õppematerjalid

Juhend tagab kutsestandardite metoodilise ja kontseptuaalse ühtsuse.

«Üldised kompetentsid. Kvalifikatsiooniga seonduvad terminid» 

Juhendmaterjal on abivahend kõigile kutsestandardi koostajatele ning välja töötatavate kutsestandardite metoodilise ja kontseptuaalse ühtsuse tagamiseks, tugimaterjaliks tasemeõppe ja täienduskoolituse õppekava koostajatele ning karjäärinõustajatele.

«IKT-kompetentside kirjeldamine kutsestandardites» 

Juhend on abimaterjal kõigile kutsestandardi koostajatele IKT-kompetentside kirjeldamisel mitte-IKT valdkondade kutsestandardites ning välja töötatavate kutsestandardite metoodilise ja kontseptuaalse ühtsuse tagamiseks, samuti tugimaterjaliks tasemeõppe ja täiendkoolituste õppekava koostajatele.

Juhend kutse andmise kajastamiseks kutse andja veebilehel

Kutse andja koduleheküljel peab olema leitav vähemalt järgmine info:

 • Taotletavad kutsed ja kutsestandardid
 • Kutse taotlemise eeltingimused vastavalt kutsestandardile ja/või kutse andmise korrale
 • Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid
 • Kutse taotlemise avaldus jm vajalikud vormid
 • Kutse taotlemise voorude ja kutseeksamite ajad ning dokumentide esitamise tähtajad
 • Kutse taotlemise tasu
 • Kutse andmise kord
 • Hindamisjuhendid jm hindamismaterjalid (näiteks hindamisstandard, eksami näidisülesanded)
 • Kutsekomisjoni koosseis
 • Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks

Kõige lihtsam on infot ajakohasena hoida kasutades linke:

Näpunäited kutse andjatele kodulehe korrastamiseks (VIDEO)

Käsiraamatud
Videoõppematerjalid

Kutsekoda on loonud videoformaadis õppematerjalid kutsesüsteemi ja kutse andmise ning oskuste hindamise kohta.

ESF programmi «Kutsesüsteemi reform» OsKus üheks tulemusnäitajaks on OsKus sihtgruppidele mõeldud erineva pikkusega video- ja digimaterjalide arv.

OsKus sihtgrupid on kõik tänase kutsesüsteemi ja OSKA sihtgrupid, sh tänased kutseoskuste hindajad — kutse andjad. Kutse andja õigused on 01.01.2023 seisuga saanud 107 erinevat kutse- ja erialaliitu. Taotlejate kutsoskusi hindavad valdkonna spetsialistid (tööandjate ja koolitajate esindajad). Hindamisega seotud administratiivne võimekus on aga ebaühtlane. Hindamise kvaliteeti toetatakse hindajate koolitamise ning õppe- ja juhendmaterjalide väljatöötamisega.

Eeltoodud põhjustel alustati digitaalsete õppematerjalide väljatöötamist tänaste oskuste hindajatele ehk kutseoskuste hindajatele mõeldud videotega.

Videoloengutes antakse ülevaade olulisimast, mida tasub teada kutse andmise korra, kutse andjate õiguste, kutsetunnistuste taotlemise ning vaidemenetluste kohta.

 • Kutsekoja juhatuse liige Tiia Randma räägib videoloengus, mis on kutsesüsteem ning kes on selle osapooled.
 • Kutsesüsteemi kvaliteedijuht Agne Lepikson selgitab, kuidas kutse andja õigusi taotleda ja mida seda tehes silmas pidada.
 • Kutsesüsteemi suunajuht Maris Saarsalu selgitab kutse andmise protsessi juriidilisi nüansse ja kutse andmise korraldamist, samuti tutvustab ta vaidemenetlusega seonduvat.

Videoloengute valmimist on kaasrahastanud Euroopa Liit.

Kaasrahastanud-EL-kaksiklogod-EST_hor_color

Vaata lisaks

Перейти к содержимому