Skip to content
Home » Ootame arvamusi võrguelektrikute kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi võrguelektrikute kutsestandardite kavanditele

Valminud on võrguelektrikute kutsestandardid, mis hakkavad asendama jaotusvõrgu elektrikute kutsestandardeid. Tagasisidet ootame 13. oktoobriks.

Võrguelektrikute kutsestandardid hakkavad asendama jaotusvõrgu elektrikute aeguvaid kutsestandardeid.

Olulisemad muudatused uuendatud standardites

  • Suur ühisosa võimaldas koondada võrguelektriku standarditesse ka põhivõrgu elektriku kutsenõuded. Kasutusele võeti valitavad kompetentsid, mis hõlmavad nii jaotus- kui põhivõrgu kompetentse (4.–5. tasemel).
  • Töötati välja 3. taseme võrguelektriku kutsestandard, et vähese ettevalmistusega praktik saaks peale täiskasvanute koolituskursuse läbimist taotleda kutset.
  • Lisatud on nõuded kutse taotlemisel ja kutse taastõendamisel (B.1), mis varem olid kutse andmise korras. Arvestati ees seisva pädevustunnistustelt kutsetunnistustele ülemineku põhimõtteid.

Töörühm muutis ja korrastas standardeid uuendades töö kirjelduste sõnastust, sõnastas ümber üldoskused ja tegevusnäitajad. Lisati tulevikuoskused ja kutset läbivad kompetentsid.

Dokumendid tutvumiseks

Võrguelektrik, tase 3

Võrguelektrik, tase 4

Võrguelektrik, tase 5

Tasemete võrdlustabel

Kutsetasemete ulatus

Elektrikute täiendusõppe arvestus

Digipädevuse enesehindamise skaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 13. oktoobril 2023 e-posti aadressile mare.johandi@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content