Skip to content
Home » Ülevaade: Europassi teenuste kasutamine sidusrühmades

Ülevaade: Europassi teenuste kasutamine sidusrühmades

2023. aasta lõpus viis Eesti Uuringukeskus OÜ läbi uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada sidusrühmade vajadused õpi- ja töörände toetamiseks ning saada sisendit Europassi ja Euroguidance’i kommunikatsioonitegevuste edendamiseks.

Europass toetab inimeste tööalast ja õppimisalast liikuvust Euroopa Liidus ning pakub selleks vahendeid, nagu Europassi CV ja õpirändetunnistus. Eestis aga ei ole Europass veel laialt kasutuses ning sidusrühmad, nagu karjäärispetsialistid ja õpi- ja töörändega tegelevad spetsialistid, kasutavad Europassi teenuseid peamiselt seoses Erasmus+ programmiga.

Uuringust selgus, et kõige enam puutuvad sidusrühmade esindajad kokku Europassi CV-ga. Samas tuuakse välja, et CV vormile on mitmeid alternatiive ning Europassi CV on eelkõige suunatud välisriikidesse tööle kandideerijatele. Samuti nõuab selle vormi täitmine kõrgemal tasemel digioskusi. Sidusrühmad on tuttavad ka Europassi õpirände tunnistusega, kuid nendivad, et lõpptarbija kasutab seda teenust üldiselt kellegi suunamisel.

Seega on vaja suurendada teadlikkust Europassi teenustest Eestis. Sidusrühmade kaasamine ja regulaarne tagasiside on oluline, et muuta Europassi tööriistad tõhusamaks ja kättesaadavamaks. Veel rõhutati eri koostöövormide sisseviimist, nt koolitused, mentorlusprogramm, karjääriõppepäevad jm, kus antakse praktilist infot Europassi võimaluste kohta.

Uuring viidi läbi süvaintervjuudena ning nendes osalesid rakenduskõrgkoolide, kutsekoolide ja üldhariduskoolide õpi- ja töörändega tegelevad spetsialistid, töötukassa spetsialistid, noorsootöötajad ning karjäärinõustajad.

Europass on Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud selleks, et lihtsustada kodanike liikuvust Euroopa Liidus ja aidata inimestel teha oma oskused paremini nähtavaks ning mõistetavamaks. Europassi keskus töötab Kutsekoja juures alates 2005. aastast.

Uuringu kokkuvõte

Esitlus

Skip to content