Skip to content
Home » Ootame arvamusi kultuurikorraldaja kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi kultuurikorraldaja kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud 4., 6. ja 7. taseme kultuurikorraldaja kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 21. septembrini.

Kõigi kolme taseme standardites muudeti kompetentsi nimetust – paikkonna kultuurielu kavandamise asemel on uues versioonis kogukonna kultuurielu kavandamine.

Kutsestandardi uuendamise töörühm muutis üldoskuste, tegevusnäitajate ja töö kirjelduse sõnastust, samuti uuendati enamlevinud ametinimetuste loetelu.

Sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja kutse taastõendamisel. 

Uuendati kutsestandardis kasutatud terminite lisa. Uute terminitena seletatakse lahti kogukond ja organisatsioon, aga uuendati ka kultuurikorraldaja ja kultuurikorralduse termini sisu.

Dokumendid tutvumiseks:

Kultuurikorraldaja, tase 4

Kultuurikorraldaja, tase 6

Kultuurikorraldaja, tase 7

Digipädevuste enesehindamisskaala

Keelte oskustasemete kirjeldused

Kutsestandardis kasutatud terminid

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 21. septembril 2023 e-posti aadressile pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content