Skip to content
Home » Ootame arvamusi IT-süsteemide nooremspetsialisti kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi IT-süsteemide nooremspetsialisti kutsestandardi kavandile

Valminud on kinnisvara nooremhindaja, tase 5, kinnisvarahindaja, tase 6 ja Valminud on uuendatud IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 kutsestandardi kavand,  millele ootame tagasisidet 7. maiks.

IT-süsteemide nooremspetsialisti kutse kirjeldamise aluseks on Euroopa IT-kompetentside raamistik (e-CF). Antud kutsestandard on kutseõppe õppekavade ja töömaailma kutse andmise aluseks.

Kutsestandardi uuendamisel lisati kohustuslike kompetentside alla kaks kompetentsi „B.3.6. Intsidendi haldus (e-CF kompetents C.1)“ ja „B.3.7. Teenindussoovide haldus (e-CF kompetents C.1)“

Sõnastati tulevikuoskused ja üldoskused. Kohustuslike kompetentside tegevusnäitajaid sõnastati sisuliselt ja keeleliselt täpsemaks. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Dokumendid tutvumiseks

IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4

Digipädevuste enesehindamise skaala

Keelte oskustasemete kirjeldused

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 7. mail 2024 e-posti helen.uustalu@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content