Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi IT-süsteemide nooremspetsialisti kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi IT-süsteemide nooremspetsialisti kutsestandardi kavandile

Valminud on kinnisvara nooremhindaja, tase 5, kinnisvarahindaja, tase 6 ja Valminud on uuendatud IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 kutsestandardi kavand,  millele ootame tagasisidet 7. maiks.

IT-süsteemide nooremspetsialisti kutse kirjeldamise aluseks on Euroopa IT-kompetentside raamistik (e-CF). Antud kutsestandard on kutseõppe õppekavade ja töömaailma kutse andmise aluseks.

Kutsestandardi uuendamisel lisati kohustuslike kompetentside alla kaks kompetentsi „B.3.6. Intsidendi haldus (e-CF kompetents C.1)“ ja „B.3.7. Teenindussoovide haldus (e-CF kompetents C.1)“

Sõnastati tulevikuoskused ja üldoskused. Kohustuslike kompetentside tegevusnäitajaid sõnastati sisuliselt ja keeleliselt täpsemaks. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Dokumendid tutvumiseks

IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4

Digipädevuste enesehindamise skaala

Keelte oskustasemete kirjeldused

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 7. mail 2024 e-posti helen.uustalu@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому