Skip to content
Home » Ootame arvamusi vetelpäästja kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi vetelpäästja kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud vetelpäästja, tase 3 kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 15. septembriks.

Kutsestandardi uuendamise töörühm tegi vetelpäästja kutsestandardis sisulisi muudatusi. Muudeti kompetentside nimetusi. Uues versioonis on päästetööde tegemise asemel veest päästmise kohustuslik kompetents. Ujula ja avavee vetelpääste asemel on valitavate kompetentside nimetus veest päästmine ujulas ja veekeskuses ning veest päästmine avavees.

Uuendati üldoskuste, tegevusnäitajate ja töö kirjelduse sõnastust ning sõnastati tulevikuoskused.

Valitava kompetentsi „Veest päästmine ujulas ja veekeskuses“ puhul lisandus nõue läbida ilma abivahenditeta ujudes järjest 50 meetrit kuni kahe minutiga.

Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel. 

Dokumendid tutvumiseks:

Vetelpäästja, tase 3

Keelte oskustasemete kirjeldused

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 15. septembril 2023 e-posti aadressile pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content