Skip to content
Home » Ootame arvamusi IT-juhi kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi IT-juhi kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud IT-juht, tase 7 kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 30. jaanuariks.

IT-juhi kutse kirjeldamise aluseks on Euroopa IT-kompetentside raamistik (e-CF). Antud kutsestandard on õppekava aluseks ning ei ole kutse andmise aluseks.

Kutsestandardi uuendamisel kirjeldati IT-juht, tase 7 läbi viie osakutse: IT arendusjuht, tase 7, IT haldusjuht, tase 7, IT meeskonna- ja partnerlusjuht, tase 7, andmehaldusejuht, tase 7 ja infoturbejuht, tase 7. Sõltuvalt organisatsiooni suurusest, IT profiilist ja arengutasemest ning IT meeskonna suurusest võib IT juht täita kõiki ülaltoodud rolle ehk osakutseid. Suuremates organisatsioonides on toodud rollid ehk osakutsed jagatud reeglina mitmete ametikohtade vahel. Antud lähenemine võimaldab kutsestandardi aluseks võtta mikrokraadide õppekavade loomiseks.

Kutsestandardi uuendamisel sõnastati tulevikuoskused ja üldoskused. Kohustuslike kompetentside tegevusnäitajaid sõnastati sisuliselt ja keeleliselt täpsemaks. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Dokumendid tutvumiseks

IT-juht, tase 7

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamise skaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 30. jaanuariks 2024  e-posti aadressile helen.uustalu@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content