Skip to content
Home » Ootame arvamusi isolatsiooniplekksepa kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi isolatsiooniplekksepa kutsestandardi kavandile

Valminud on 4. taseme isolatsiooniplekksepa kutsestandardi kavand,  millele ootame tagasisidet 28. septembrini.

Isolatsiooniplekksepp, tase 4 kutsestandardi näol on tegemist uue kutsestandardiga. Kutsestandardi  eesmärk on kirjeldada selgeid ja asjakohaseid nõudeid kutseala töötajatele.

Kutsestandard koosneb kolmest osast: A-osa kirjeldab tööd, B-osas on toodud töö tegemiseks vajalikud kompetentsusnõuded ning C-osas on esitatud kutsestandardi koostamise ja kinnitamisega seotud info.

Arvamuse esitamisel palume  keskenduda  järgmistele  küsimustele:

  • Kas kutsestandardi A-osas toodud kutsekirjeldus iseloomustab isolatsiooniplekksepa kutset asjakohaselt ja terviklikult
  • Kas kutsestandardi A-osas esitatud tööosad on asjakohased ja piisavad, arvestades töö nõudmisi praegu ja lähitulevikus
  • Kas kutsestandardi B-osas toodud kompetentsid asjakohased ja kas need on kirjeldatud arusaadavalt
  • Kas kutsestandard on loogiliselt struktureeritud
  • Muud tähelepanekud, kommentaarid ja ettepanekud

Kutsestandardi lõplik kavand esitatakse kinnitamiseks Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogule.

Dokumendid tutvumiseks

Isolatsiooniplekksepp, tase 4 

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 28. septembril 2023 e-posti aadressile maris.saarsalu@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content