Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi isolatsiooniplekksepa kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi isolatsiooniplekksepa kutsestandardi kavandile

Valminud on 4. taseme isolatsiooniplekksepa kutsestandardi kavand,  millele ootame tagasisidet 28. septembrini.

Isolatsiooniplekksepp, tase 4 kutsestandardi näol on tegemist uue kutsestandardiga. Kutsestandardi  eesmärk on kirjeldada selgeid ja asjakohaseid nõudeid kutseala töötajatele.

Kutsestandard koosneb kolmest osast: A-osa kirjeldab tööd, B-osas on toodud töö tegemiseks vajalikud kompetentsusnõuded ning C-osas on esitatud kutsestandardi koostamise ja kinnitamisega seotud info.

Arvamuse esitamisel palume  keskenduda  järgmistele  küsimustele:

  • Kas kutsestandardi A-osas toodud kutsekirjeldus iseloomustab isolatsiooniplekksepa kutset asjakohaselt ja terviklikult
  • Kas kutsestandardi A-osas esitatud tööosad on asjakohased ja piisavad, arvestades töö nõudmisi praegu ja lähitulevikus
  • Kas kutsestandardi B-osas toodud kompetentsid asjakohased ja kas need on kirjeldatud arusaadavalt
  • Kas kutsestandard on loogiliselt struktureeritud
  • Muud tähelepanekud, kommentaarid ja ettepanekud

Kutsestandardi lõplik kavand esitatakse kinnitamiseks Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogule.

Dokumendid tutvumiseks

Isolatsiooniplekksepp, tase 4 

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 28. septembril 2023 e-posti aadressile maris.saarsalu@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому