Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi ehitiste elektriku kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi ehitiste elektriku kutsestandardite kavanditele

Valminud on ehitiste elektriku kutsestandardite kavandid (sisetööde elektriku kutsestandardite uuendused), millele ootame tagasisidet 16. oktoobriks.

Kutsestandardite uuendamisel muudeti kutsenimetust: sisetööde elektrik asendati ehitiste elektrikuga eesmärgiga hoida ühtsust ehitusinseneride kutsenimetustega (elektriinsener ehitiste elektripaigaldiste alal). 

4. tasemele lisati kompetents „Madal- ja väikepinge seadmete hooldus ja remont“, mida saab taotleda osakutsena.

Arvestati ees seisva pädevustunnistustelt kutsetunnistustele ülemineku põhimõtteid: määratleti kutsetasemete tegevuspiiride ulatus ja töötati välja 3. taseme ehitiste elektriku kutsestandard, et praktik saaks peale täiskasvanute koolituskursuse läbimist kutset taotleda.

Kutsestandarditesse lisati kutse taotlemise ja kutse taastõendamise nõuded (B.1), mis varem olid kutse andmise korras.

Töötati välja elektrikute täiendusõppe arvestuse juhend.

Töörühm muutis ja korrastas sõnastusi kõikide kutsestandardite ulatuses. Lisati tulevikuoskused, eristati üldised ja läbivad kompetentsid.

Dokumendid tutvumiseks

Ehitiste elektrik, tase 3

Ehitiste elektrik, tase 4

Ehitiste elektrik, tase 5

Kutsetasemete võrdlustabel

Kutsetasemete ulatus

Elektrikute täiendusõppe arvestus

Digipädevuse enesehindamise skaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 16. oktoobril 2023 e-posti aadressile mare.johandi@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому