Skip to content
Home » Värske vaade oskustele annab Eestile konkurentsieelise

Värske vaade oskustele annab Eestile konkurentsieelise

Kui suudame mõista, et oskuseid ei lähe vaja mitte niivõrd mingis ametis hakkama saamiseks, vaid eelkõige eripalgeliste ülesannete lahendamiseks ning uue väärtuse loomiseks, annab see Eestile tugeva konkurentsieelise.

Uutmoodi lähenemisest oskustele ning Kutsekoja ja Haridus- ja Teadusministeeriumi arendatavast oskuste süsteemist räägib Kutsekoja oskuste süsteemi arendusjuht Ave Ungro.

Euroopa Komisjon kuulutas mais välja oskuste aasta. Miks on oluline oskustele eraldi aasta pühendada ja neist rääkida?

Euroopa Komisjon on sel aastal võtnud fookusesse oskused eelkõige selleks, et rääkida elukestva õppe tähtsusest rohe- ja digipöörde kontekstis. Muu hulgas on murekohana käsitletud oskuste lõhet ehk olukorda, kus tööandjate ja ühiskonna vajadused ning töötajate, õppijate ja õpetajate ettevalmistus ei ole kooskõlas ning seetõttu tekib oskuste puudujääk.

Isiklikult leian, et oskused peaks olema kogu aeg fookuses. Nendest rääkimise kõrval peaks oskusi ka muidugi aktiivselt omandama ja veel parem – aktiivselt rakendama.

Kas oskustest tuleks hakata rääkima varasemast teistsuguses võtmes ja miks?

Mind inspireerib väga OSKA akadeemilise nõuniku Olav Aarna mõte, et peaksime teraviku suunama inimese toimivusele erinevates olukordades, tema suutlikkusele omandatud oskusi kombineerida, vajalikul hetkel rakendada ja seeläbi nii endale kui ka teistele uut väärtust luua. Me ei peaks käsitlema oskusi vaid seotuna mõne ameti või õppekavaga, vaid eelkõige konkreetse kontekstiga, kus on vaja mingi ülesanne lahendada. Vaid sellise mõtteviisi nihkega saavutame tulevikus loosunglikult kõlava, aga Eesti edukaks toimimiseks vajaliku konkurentsieelise teiste, meist võimsamate ja rikkamate riikide ees.

Kutsekoda on koostöös partneritega asunud looma Eesti oskuste süsteemi. Mis see on ja miks seda vaja on?

Eespool kirjeldatud nihet on üpris raske teostada. Oskuste süsteem on selle siiski eesmärgiks võtnud ning liigub eesmärgi suunas kord lühemate, kord pikemate sammudega.

Oskuste süsteem annab kätte mitu võtit, millega saab lahti teha erinevad uksed konkurentsivõimelisemasse Eestisse: prognoositööriistad oskuste lõhe ennustamiseks ja kirjeldamiseks, oskuste register kui võimalus oskusi süsteemselt käsitleda ja õpetada, kompetentsisüsteem olemaks valmis erinevateks olukordadeks ja taustsüsteemideks (olgu see siis ettevõttesse vajaliku personali värbamiseks või isikliku karjääritee kujundamiseks) ning infosüsteem kõikide nende eespool mainitud väikeste maailmade digitaalse peegeldusena ja operatiivsete tegevuste keskkonnana.

Mis seisus Eesti oskuste süsteemi arendamine praegu on?

Oskuste süsteemis on juba olemas oskuste register, mis pidevalt täieneb. Lisaks koostame ja täiendame ametiprofiile. Samuti lisame ja uuendame järgmiste teemavaldkondade oskusi: digioskused, roheoskused, üldoskused, ettevõtlusoskused ning karjääri kujundamise oskused. Paralleelselt käib töö ka oskuste süsteemi metoodika ja juhendmaterjaliga.

Oskuste süsteemi arendab Kutsekoda koostöös ekspertidega. Kes on ekspert? Millised eksperdid on seni kaasatud? Millist abi olete neilt saanud? Keda juurde otsite?

Kutsume oskuste süsteemi ekspertideks inimesi, kes on tihedalt seotud tööturu tegevuste või toimemehhanismidega, olgu siis analüütiku või praktiku rollis. Praegu on meil palju haridusvaldkonna eksperte, eriti ootame personalitöö ja organisatsiooni juhtimise eksperte. Eksperdid saavad oma panust ise reguleerida, kogu tegevus on vabatahtlik.

Oskuste süsteem saadab aeg-ajalt ekspertidele kutsungeid ning igaüks saab ise vaadata, kas tal on aega ja tahtmist neile vastata. Seni oleme juba palju abi saanud nii oskuste registri kui ka infosüsteemi arendamisel. Ekspertidel on ka oma uudiskiri, mille abil saab end meie tegemistega regulaarselt kurssi viia.

Oskuste süsteemi eksperdiks saab registreeruda siin.

Millal valmivad esimesed digilahendused, mida inimesed kasutada saavad?

Loodame infosüsteemi esimese versiooni inimeste kasutusse anda järgmisel aastal. Seejärel jälgime, millised funktsionaalsused vajavad parandamist ja mida peaks kindlasti lisama.

Loe lisaks:

Oskuste registriga paralleelselt on valmimas ametiprofiilid

Oskuste andmed aitavad näha tööturu ja haridusmaailma nüansse

Oskuste süsteem seob haridus- ja töömaailma paindlikumalt ühte

Skip to content