Skip to content
Home » Tee Europassi digioskuste test ja saa teada, millisel tasemel on sinu tänased oskused

Tee Europassi digioskuste test ja saa teada, millisel tasemel on sinu tänased oskused

Tööle kandideerimine ei nõua üksnes häid läbirääkimisoskusi, vaid paneb proovile ka meie digioskused. Tegevused nagu CV koostamine, töökuulutuste otsimine ja portaalides kandideerimine on vaid vähesed näited, kus digioskusi vajame. Europassi portaal võimaldab lihtsal viisil oma digioskuste taset testida ning tulemusi tööandjaga jagada.

Europass on platvorm, mille eesmärk on koondada tööotsijale olulist infot. Lisaks tasuta CV koostamise võimalusele annab portaal ülevaate välismaal töötamise ja õppimise võimalustest, pakub infot nii kvalifikatsioonide hindamise kui ka õppimisvõimaluste kohta ning võimaldab testida digioskusi.

Kui oled CV-d koostades mõelnud, kuidas oma digioskusi hinnata ja neid esile tuua, mille alusel enda taset määrata või kuidas oma oskusi tööandjale tõendada, siis tea, et siin on sulle abiks Europassi digioskuste test, mis aitab olemasolevaid oskusi hinnata ja arendamist vajavaid külgi kaardistada.

“Digioskused on kombinatsioon erinevatest teadmistest ja oskustest, mis on vajalikud digitehnoloogiate mõistmiseks ja nendega toime tulemiseks,” selgitab Kutsekoja OSKA uuringujuht Urve Mets. “Need oskused hõlmavad endas võimet otsida ja analüüsida infot, suhelda digitaalselt, lahendada tehnilisi probleeme, kriitiliselt mõelda, rakendada tehnoloogilisi lahendusi ning kohanduda pidevalt muutuva digitaalse keskkonnaga. Antud oskused on tänapäeva ühiskonnas hädavajalikud, mitte üksnes tööturul konkureerimiseks, vaid ka isiklikul ja professionaalsel tasandil arenguks, info haldamiseks ning turvaliseks navigeerimiseks kiiresti muutuvas digitaalses maailmas,” täiendab Mets.

Üle 90% tänastest ametikohtadest eeldavad digioskuste olemasolu.

Prognooside kohaselt on järgmise 10 aasta jooksul oodata töökohtade arvu kasvu IT-ettevõtetes, finants-ja kindlustusasutustes, tervishoius ja sotsiaalhoolekandes. Samuti on töökohtade arvu kasvu oodata tehnilistes ametites: tööstusinsenerid, mehhatroonikud, elektrikud, ehitusinsenerid ja -tehnikud.

Europassi portaal võimaldab digioskusi testida viies valdkonnas:

1. Teabe- ja andmepädevus

Testitakse oskusi, mida on vaja eri liiki digitaalse infosisu (failid, veebisaidid jne.) otsimiseks, sellele juurdepääsuks ja selles orienteerumiseks.

2. Teabevahetus ja koostöö

Testitakse oskusi, mida on vaja, et kasutada digitehnoloogiat teiste inimestega suhtlemiseks ja koostöö tegemiseks. See hõlmab ka oskust osaleda ühiskonnaelus, kasutades avaliku ja erasektori osutatavaid digiteenuseid.

3. Digitaalse infosisu loomine

Testitakse oskusi, mida on vaja eri liiki digitaalse infosisu, sealhulgas teksti- ja multimeediafailide loomiseks ja muutmiseks. See hõlmab oskusi, mis on vajalikud eri liiki teabe ja infosisu parandamiseks ja integreerimiseks. Sellesse pädevusvaldkonda kuulub ka oskus mõista, kuidas autoriõigused ja litsentsid toimivad ning kuidas andmetöötlussüsteemi jaoks juhiseid välja töötada.

4. Ohutus

Testitakse oskusi, mida on vaja seadmete, infosisu, isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitsmiseks, võttes ühtlasi arvesse digitaalkeskkonnaga seotud riske ja ohte.

5. Probleemide lahendamine

Testitakse oskusi, mida on tarvis vajaduste ja tehniliste probleemide tuvastamiseks ning sobivate tehnoloogiliste lahenduste valimiseks.

“Test koosneb umbes sajast valikvastusega küsimusest ning seda võib sooritada eesti, inglise või ükskõik millises Euroopa Liidu ametlikus keeles. Test võtab aega umbes 30 minutit – küsimused on aja peale ning vastamiseks on aega täpselt nii palju, et guugeldada ei jõua,” selgitab Heli Oruaas, Europassi Keskuse spetsialist. Testi tulemuse võib enda seadmesse alla laadida, jagada sotsiaalmeedia kontol, hoiustada Europassi kontol ja lisada igale CV-le, lisab ta.

Kutsekoja oskuste register toob välja erinevad oskused (üld-, eri- ja enesejuhtimisoskused, muudatustega kohanemise oskuse ja digioskused), moodustades tervikliku oskuste süsteemi, mis aitab inimesel end paremini analüüsida.

Oskuste registri andmeil on digioskustest täna olulisel kohal teiste seas erialase tarkvara kasutamine, digikommunikatsioonioskus, küberturvaline käitumine, andmebaasidest teabe otsimine, ühistööplatvormide kasutamine, suurandmete analüüsimine. Kõikide digioskustega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Oma digiteadmised on võimalik proovile panna Europassi portaalis – SIIN.

Sisuturundusartikkel avaldati Postimehes (19.01.2024)

Skip to content