Skip to content
Home » Ootame arvamusi vanemvetelpäästja kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi vanemvetelpäästja kutsestandardi kavandile

Valminud on uus vanemvetelpäästja, tase 4 kutsestandardi kavand,  millele ootame tagasisidet 15. märtsiks.

Vetelpäästja kutsestandardi uuendamise töörühm jõudis 3. taseme standardi uuendamise käigus otsusele koostada uus 4. taseme vanemvetelpäästja kutsestandard.

Vanemvetelpäästja toetab, juhib ja juhendab veeohutuse tagamist supluskohas või siseujulas. Standardis on meeskonna juhendamise ja juhtimise kompetents. Vanemvetelpäästja hindab valveala, jagab selle tööpiirkondadeks, korraldab kadunud inimese otsinguid vees ja maismaal, viib läbi debriifingu ja muudab vajadusel töökorraldust. Lisaks sellele on kompetentsides tegevusnäitajad meeskonna liikmete valmisoleku ja töö kontrollimise kohta.

Vanemvetelpäästja kutse on tähtajaline ning standardis on kvalifikatsiooninõuded kutse taastõendamisel.

Üldoskustena on nõutavad probleemide ennetamise oskus ning digioskused.

31.10.2023 kinnitatud vetelpäästja, tase 3 kutsestandard.

Dokumendid tutvumiseks

Vanemvetelpäästja, tase 4

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digioskuste enesehindamisskaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 15. märtsil 2024 e-posti pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content