Skip to content
Home » Lõpule jõudis kaheaastane projekt EFEC – ECVET for Elderly Care (ECVET eakate hoolduses)

Lõpule jõudis kaheaastane projekt EFEC – ECVET for Elderly Care (ECVET eakate hoolduses)

2014. aasta detsembris jõudis lõpule kaheaastane projekt EFEC – ECVET for Elderly Care (ECVET eakate hoolduses), milles osalesid kuus riiki: Eesti, Soome, Leedu, Saksamaa, Suurbritannia (Šotimaa) ja Itaalia. Projekti eesmärgiks oli luua moodul eakate hoolduses töötava hooldustöötaja kompetentsidest. Valminud mooduli läbivaks teemaks on osaluse ja kaasamise edendamine eakate hoolduses. Moodul põhineb holistilise isiku-keskse hoolduse kontseptsioonile ning on jagatud järgmisteks alateemadeks:

– osalemine ja kaasamine,

– suhtlemine ja suhtlemisoskused,

– professionaalsed väärtused.

Moodulit välja töötades pandi erilist rõhku selle paindlikkusele ja mitmekülgsele kasutatavusele. Seega võib moodul olla kutseõppe, sissejuhatava kursuse või muu koolituse osaks. See võib olla ka oluliseks vahendiks praktikakava väljatöötamisel, praktikantide, uute töötajate ja puudulike/väheste kutseoskustega töötajate juhendamisel ning õpetamisel. Lisaks õpiväljundite ning oodatavate teadmiste, oskuste ja pädevuste kirjeldamisele koostas projektimeeskond ka soovituslikud hindamislehed, et lihtsustada ja näitlikustada koostatud materjalide kasutamist.

Kuna kirjeldatud oskused, teadmised ja pädevused on iga hooldustöötaja kutse aluseks, lisatakse vastavad nõuded hooldustöötaja kutsestandardi järgmisesse versiooni.

Tutvuge EFEC projekti tulemustega (moodul ja hindamislehed) siin: Osaluse ja kaasamise edendamine eakate hoolduses .

Skip to content