Skip to content
Home » Kutsetunnistuste arv on aasta-aastalt kasvanud

Kutsetunnistuste arv on aasta-aastalt kasvanud

Kutsekoja nõukogu kinnitas märtsis sihtasutuse 2023. aasta tegevusaruande, millest muuhulgas selgub, et väljastatavate kutsetunnistuste arv on aastate võrdluses kasvutrendis.

Möödunud aasta oli kutsesüsteemis töörohke: kutsestandardite viieaastasest tsüklist tingituna tuli uuendada erakordselt suur hulk kutsestandardeid ning viia läbi uued kutse andja konkursid.

Kokku kinnitati mullu 277 kutsestandardit, mis on 150 kutsestandardit ehk 46% rohkem kui aasta varem. 2023. a kinnitatud kutsestandardite seas oli 2 uut, 79 uuendatud ja 196 pikendatud kutsestandardit. 

2023. aastal viidi läbi 46 kutse andja avalikku konkurssi ning valiti 46 kutse andjat, aasta varem korraldati 21 kutse andja avalikku konkurssi ning valiti 21 kutse andjat.

Aktiivselt tegutseb ja kutsetunnistusi väljastab 106 konkursiga õigused saanud kutse andjat.
Konkursita õigused saanud kutse andjana tegutseb 24 kutse- ja kõrgkooli.

2023. aastal väljastati 13 271 kutsetunnistust (neist 5 443 kutseõppe tasemeõppe lõpetajatele), 998 osakutsetunnistust (neist 113 kutseõppe tasemeõppe lõpetajatele) ja 2 190 koolilõpudokumendile kantud kutset (neist 896 kutseõppe tasemeõppe lõpetaja kutset).

Võrdluseks: 2022. aastal väljastati 12 483 kutsetunnistust, 2021. aastal 12 379 kutsetunnistust ning 2020. aastal 11 471 kutsetunnistust.

2024. aasta alguseks oli väljastatud 200 tuhat kutsetunnistust.
Loe lisaks: Kahesaja tuhandes kutsetunnistus väljastati kelnerile

Kutseeksami sooritanute protsent on kasvanud

Kutseõppe lõpetajatest taotles mullu kutset 81%. Kutseeksamil osalejatest sooritas selle positiivsele tulemusele 90%, mis on läbi aastate kõige kõrgem tulemus.

Kutseõppe tasemeõppe lõpetajad saavad kutseeksameid teha 178 erineva kutse taotlemiseks. Kutseeksami positiivse tulemusega sooritajad saavad kutsetunnistuse. Enim taotleti 2023. a kutseid sotsiaalhoolekande, ehituse, tehnika, toitlustuse ja IT-valdkonna erialadel.

Oskuste süsteemi loomine

2023. aastal jätkus Kutsekoja ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös oskuste süsteemi välja töötamine. Süsteemi eesmärk on toetada haridus- ja töömaailma süsteemset ja paindlikku sidustamist, parendades tööjõu ja oskuste vajaduse analüüsimise, prognoosimise ja seiresüsteemi (OSKA), uuendades ja korraldades ümber kutsesüsteemi ning lõimides süsteemi erinevad osad oskustepõhise lähenemisega sünergiliseks tervikuks.

2023. aastal jätkus oskuste registri sisuga ning ametiprofiilide koostamine.

Tutvu oskuste registriga.
Vaata andmeanalüütiku kompetentsiprofiili.

Oskuste süsteemi infosüsteemi veebirakenduse testversioon nimega Oskuste Kompass avalikustatakse 2024. a mais. Infosüsteemis kirjeldatakse umbes 400 ametit, märkides nende juures ära vajaminevad oskused registri ligi 2400 oskuse seast.

Valmisid uued OSKA uuringud

Oskuste ning tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA koostab valdkondlikke uuringuid,  tööjõuvajaduse üldprognoose, uurib üleilmseid tulevikutrende ning tööjõu ja oskuste vajadusega seonduvaid ajakohaseid kitsamaid teemasid.

OSKA tulemusi kasutatakse karjääriteenuste pakkumisel, Töötukassa koolituste ja meetmete kavandamisel. OSKA ettepanekutega arvestab HTM kutse- ja kõrghariduse koolituskohtade kavandamisel ja koolidega vastavate rahatuslepingute sõlmimisel. Samuti on OSKA ettepanekute toel arendatud õppekavu nii kutse- kui kõrgkoolides.

Loe lisaks: OSKA ettepanekud on leevendanud mitmeid tööjõuga ja oskustega seotud kitsaskohti

2023. aastal avaldati viis uut uuringut: masina-, metalli- ja elektroonikatööstus ning mootorsõidukite hooldus ja remont; põllumajandus ja toiduainetööstus; metsandus ja puidutööstus; ettevõtlussektori uurimis- ja arendustöötajate tööjõu- ja oskuste vajadus ning üldprognoos.

Välisprojektid

2023. aastal jätkas Kutsekoda mitme välisprojekti Eesti koordinatsioonikeskusena: Europass,  Euroopa elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistik (EQF) ning Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnas tuntud ja hinnatud platvormiks kujunenud EPALE (Euroopa Täiskasvanuõppe Elektroonilise Platvorm).

Sihtasutuse Kutsekoda nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse ja juhatuse tegevuse üle. Kutsekoja nõukogusse kuuluvad Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Teenistujate Ametiliitude Organisatsiooni TALO, Eesti Tööandjate Keskliidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad.

Skip to content