Skip to content
Home » Kutse koolitusele “Kutse andja kui haldusorgani ülesanded ja vastutus. Vaidemenetlus”

Kutse koolitusele “Kutse andja kui haldusorgani ülesanded ja vastutus. Vaidemenetlus”

Kutsekoda korraldab 4. novembril kella 10–13 koolituse “Kutse andja kui haldusorgani ülesanded ja vastutus. Vaidemenetlus“.

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom.

Koolitajateks on eksperdid advokaadibüroost NOVE, praktilisi näiteid jagab Eesti Ehitusettevõtjate Liit.
Koolituse tasu on 40 eurot.

Registreeruda saab aadressil https://www.kutsekoda.ee/koolitus/ kuni 1. novembrini (k.a).

Koolituse link saadetakse registreerunud osalejatele 2. novembril.

Koolituse kava

I osa. Eraõiguslik isik kutse andja avalikes ülesannetes

 1. Kutse andja: erasektor MTÜ → haldusorgan. Eraõiguslik isik, kes täidab avalikku ülesannet, mida see tähendab? Olulised õigusaktid kutse andja jaoks.
 2. Kutse andja ülesanded.
 3. Kutse andmise protsess
 • Millistest õigusaktidest ja protseduurireeglitest lähtuda?
 • Kutse andmise menetluse tähtajad.
 • Kutse andja organite regulatsioon seaduses.
 • HMS-ist tulenevad nõuded: uurimis-, selgitamis- ja ärakuulamiskohustus. Mil määral on neid kohustuslik kutse andmise protsessis järgida, arvestades erinevaid kompetentsuse hindamise viise: test, vestlus, portfoolio.
 • Kutse andmise tasu, s.o kinnitatud tasu kutse andmise eest. Kui selgub kutse taotlemise varases staadiumis, nt dokumentide ülevaatamisel, et isik ei vasta kutse taotlemise eeltingimustele, siis kas tasu tuleb kogu ulatuses tagastada või mitte. Kui mitte, siis kas kohane teave peab olema taotlejale varasemalt teatavaks tehtud nt kutse andja veebilehel) ja kas see peab olema fikseeritud kutse andmise korras.
 • Kutse andmise otsus – mis see on? Haldusakt, nõuded haldusaktile, vaidlustamisviide, teatavaks tegemine. Milline otsustusprotsessiga seotud teave on taotlejale avalik, nt küsimused hindamiskomisjoni koosseisu kohta, kas koosseisu peab taotlejale avalikustama.
 • Kutse andmise otsuse vaidlustamine: vaie kutse andjale, kaebus kohtule.

II osa. Vaidemenetlus kutse andmisel

4. Vaidemenetlus kutse andmisel. Kui kutse taotleja esitab vaide.

 • Vaide esitamine – tähtaeg, vaide esitaja, sh esindus ja selle lubatavus, nõuded vaidele, sh vorm ja sisu.
 • Ettevalmistav menetlus – vaidele esitatud nõuete kontrollimine, puudustega vaie, vaide tagastamine jms. Vaidena sõnastatud dokumendi sisuline hindamine – kas vaie või uus taotlus?
 • Vaide läbivaatamine – mida kontrollitakse (õiguspärasus, otstarbekus). Kutse andja tegevus vaide läbivaatamisel, st faktilise olukorra selgitamine ja sellele hinnangu andmine. Mida see tähendab?
 • Vaide läbivaatamise otsuse võimalused: rahuldada, jätta vaie rahuldamata.
 • Vaideotsus: vorminõuded, kättetoimetamine.
 • Vaideotsuse edasise vaidlustamise võimalus.

Kõik huvilised on oodatud!

Skip to content