Skip to content
Home » Eesti Folkloorinõukogu sai pärimuskultuuri kutsete kutse andjaks

Eesti Folkloorinõukogu sai pärimuskultuuri kutsete kutse andjaks

 

Täna, 18. mail kogunes Kutsekojas Kultuuri Kutsenõukogu, kes andis kutse andja õiguse Eesti Folkloorinõukogule pärimuskultuuri spetsialist, tase 5, 6 ja 7 andmiseks.

 

Pärimuskultuuri spetsialist on pärimuskultuuri ühte alavaldkonda sügavuti tundev ja selles tegutsev isik, kes omab muusikalisi või muid võimeid (jutuvestmine, tants, käsitöö jne) ning pärimuslikke töövõtteid, haridust ja kogemust tööks erinevate pärimusrühmadega nagu pärimusring või folkloorirühm. Ta valdab vähemalt ühte pärimuslikku žanri, milleks võib olla pillimäng, jutustamine, käsitöö jms. Pärimuse õpetamiseks või vahendamiseks valdab ta vastavat metoodikat.

 

Oma töös viljeleb pärimuskultuuri spetsialist pärimust, vahendab pärimusalast teavet, korraldab pärimuskoolitusi ja -sündmusi ning osaleb koolitustel, õpitubades. Tema töö eeldab ka iseseisvat tööd pärimusmaterjaliga: tööd arhiivis, välitöödel, pärimuslike žanrite praktiseerimist, regulaarset enesetäiendamist. Ta võib töötada haridus- või kultuuriasutuses, kohalikus omavalitsuses, kodanikeühenduses, ettevõtluses või vabakutselisena. Pärimuskultuuri spetsialist võib viljeleda nii Eesti kui mistahes teise rahvuse pärimuskultuuri.

 

Kutsenõukogu on Kutsekoja juures tegutsev Vabariigi Valitsuse moodustatud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan, mis arendab kutsesüsteemi oma valdkonnas. Kutsenõukogu kinnitab kutsestandardeid ja annab kutse andmise õigusi, kinnitades kutse andmise korrad ja tasu suurused ning langetab muid kutsealast tegevust ja arendamist puudutavaid otsuseid.

Skip to content