Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi logistikavaldkonna uuendatud kutsestandarditele

Ootame arvamusi logistikavaldkonna uuendatud kutsestandarditele

Ootame kuni 21. märtsini tagasisidet ja ettepanekuid logistikavaldkonna ametite ja ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardite kavanditele.

Uuendatud kutsestandardites suuri põhimõttelisi muudatusi ei ole, küll aga on kõik tegevusnäitajad põhjalikult üle vaadatud ja uuendatud ning teadmiste osa integreeritud tegevusnäitajatesse.

Kutsestandard tutvumiseks:

Kutsestandardi kavandi koostas töörühm, kuhu kuulusid esindajad erialaühendusest, ametit õpetavatest kutse- ja kõrgkoolidest ning valdkonnas tegutsevatest ettevõtetest.

Pärast tagasiside kogumist ja selle läbivaatamist läheb uuendatud kutsestandard kinnitamiseks transpordi ja logistika kutsenõukogule.

Logistiku töö eesmärk on tagada tootmis-, kaubandus-, teenindusettevõtte või avaliku sektori asutuse tõhusust ja klientide rahulolu kindlustava logistikasüsteemi toimimine. Logistikasüsteem võib hõlmata sisenevat, sise- ja väljuvat logistikat ning kaasnevaid juhtimis- ja tugiprotsesse.

Ruumilise keskkonna planeerija töö eesmärk on riigi ja kohaliku tasandi planeeringute kaudu luua eeldused erinevaid vajadusi ja huve arvestavaks, tasakaalustatud ja kestlikuks ruumiliseks arenguks ning kvaliteetse elukeskkonna kujunemiseks. Planeerija töötab riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses või ruumilise planeerimise alast konsultatsiooni pakkuvas ettevõttes.

Tagasisidet ootame hiljemalt 21. märtsil 2022 e-posti aadressil salome.virkus@kutsekoda.ee.

Перейти к содержимому