Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi raudteeveeremi kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi raudteeveeremi kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud raudteeveeremi tehnik, tase 3 ja tase 4 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 22. märtsiks.

Suur ühisosa võimaldas kokku koondada kaheks kutsestandardiks raudteeveeremi lukksepp, tase 3, raudteeveeremi lukksepp, tase 4 ja raudteeveeremi hooldustehnik, tase 4 kutsestandardid. Varasem kutsenimetus raudteeveeremi lukksepp, tase 3 asendati kutsenimetusega raudteeveeremi tehnik, tase 3. Varasemad kutsenimetused raudteeveeremi lukksepp, tase 3 ja raudteeveeremi hooldustehnik, tase 4 asendati kutsenimetusega raudteeveeremi tehnik, tase 4.

Kutsestandardite uuendamisel lisati tulevikuoskused ja üldoskused (varem kutset läbiv kompetents). Muudeti ja korrastati kõikide kutsestandardite ulatuses töö kirjelduste ja kompetentside sõnastusi.

Kõikide tasemete kutsestandardites on välja toodud seni kutse andmise korras sätestatud kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel (B.1).

Dokumendid tutvumiseks

Raudteeveeremi tehnik, tase 3

Raudteeveeremi tehnik, tase 4

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digioskuste enesehindamisskaala

Tasemete võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 22. märtsil 2024 e-posti marja.saarma@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому