Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi kinnisvaramaakleri kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi kinnisvaramaakleri kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud kinnisvaramaakler, tase 5 ja kinnisvara vanemmaakler, tase 6 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 15. augustini.

Kutsestandardite uuendamisel ajakohastati ja parendati töökirjeldust ning regulatsioonide osa. Sõnastati tulevikuoskused, lähtudes valdkonna arengutrendist, ning üldoskused, tuginedes Kutsekoja koostatud oskuste registrile. Kutsestandardisse on lisatud seni kutse andmise korras olnud kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel, lähtudes kutsestandardi muutunud juhendist. Kutsestandardite kinnitamisel eemaldatakse need kutse andmise korrast. Kompetentside tegevusnäitajad on parendatud ja kirjeldatud lähtudes praktikas toimuvast tegevusest.

Kutsestandard koosneb kolmest osast: A-osa kirjeldab tööd, B-osas on toodud töö tegemiseks vajalikud kompetentsusnõuded ning C-osas on esitatud kutsestandardi koostamise ja kinnitamisega seotud info. Märkuseid ja parandusettepanekud on oodatud iga osa all olevasse vastavasse lahtrisse.

Arvamuse esitamisel palume keskenduda järgmistele küsimustele:

  1. Kas kutsestandardi A-osas toodud kutsekirjeldus iseloomustab maakleri kutset asjakohaselt ja terviklikult
  2. Kas kutsestandardi A-osas esitatud tööosad on asjakohased ja piisavad, arvestades töö nõudmisi praegu ja lähitulevikus
  3. Kas kutsestandardi B-osas toodud kompetentsid on asjakohased ja kas need on kirjeldatud arusaadavalt
  4. Kas kutsestandard on loogiliselt struktureeritud
  5. Muud tähelepanekud, kommentaarid ja ettepanekud

Dokumendid tutvumiseks:

Kinnisvaramaakler, tase 5

Kinnisvara vanemmaakler, tase 6

Kinnisvaramaakler B-osa

Lisa 1. Teadmised

Lisa 2. Keelte oskustasemete kirjeldused

Lisa 3. Digioskuste Enesehindamise skaala

Lisa 4. EKMK Heade Tavade Koodeks

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 15. augustil 2023 e-posti aadressile maris.saarsalu@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому