Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi arboristi ja puittaimede spetsialisti kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi arboristi ja puittaimede spetsialisti kutsestandardite kavanditele

Valminud on arboristi 4. taseme ning  puittaimede spetsialisti 5. taseme uuendatud kutsestandardid, millele ootame tagasisidet  22. maiks.

Kutsestandardite uuendamisel muudeti arborist, tase 4 kutsestandardi struktuuri. Eelmise standardi kompetentsi B.2.3 „Puittaimede lõikamine ja raie“ asemel koostati kolm uut kompetentsi: B.3.2 „Puittaimede hoolduslõikus“, B.3.3 „Parkmetsade hooldamine“ ja B.3.4 „Puittaimede raie“.

Eelmise standardi kompetentsi B.2.1 „Võsa- ja kettsaagidega töötamine“ tegevusnäitajad viidi „Kutset läbiva kompetentsi“ B.3.10 alla; „Võsa- ja kettsaagidega töötamise“ kompetentsi eraldi enam ei ole.

Lisati tulevikuoskused ja üldoskused ning alajaotus B.1.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Viienda taseme kutsestandardi uuendamisel muudeti kutsestandardi nimetus puittaimede hindajast puittaimede spetsialistiks. Põhjuseks see, et kutsestandardisse lisandus mitu uut kompetentsi ja standard sai nö palju laiema sisu kui ainult puittaimede hindaja.

Eelmise standardi kompetentsi B.2.1 „Üksikpuude seisundi ja pargipuistute hindamine asemel“ koostati kaks uut kompetentsi: B.3.1 „Üksikpuude- ja põõsaste ning nende rühmade hindamine“ ja B.3.2 „Puistute hindamine“.

Eelmise standardi kompetentsi B.2.2 „Järelevalve tegemine ja nõustamine“ asemel koostati kolm uut kompetentsi: B.3.4 „Erialase nõu andmine“, B.3.5 „Järelevalve tegemine“ ja B.3.7 „Ekspertarvamuste ja -hinnangute koostamine“.

Koostati uued kompetentsid „Kasvukohatüüpide hindamine“ ning „Puuhooldustööde korraldamine“. Muudeti töö kirjeldust A.1, kuna lisandus mitu uut kompetentsi.

Lisati tulevikuoskused ja üldoskused ning alajaotus B.1.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Arboristi maatugi, tase 3 kutsestandard läheb arhiivi, kuna töömaailmas pole selle järele vajadust.

Kavandid tutvumiseks:

Arborist, tase 4

Puittaimede spetsialist, tase 5

Eetikakoodeks

Muudatuste kirjeldus

Arvamusi ja ettepanekuid kutsestandardi kavandile ootame hiljemalt  22. maiks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому